Przemoc domowa

Kiedy mówimy o istnieniu przemocy domowej?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, Kancelaria Sejmu s. 2/34

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Kogo dotyczy przemoc domowa?

a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,

c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,

d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletniego

– wobec których jest stosowana przemoc domowa;

Pamiętaj przemoc domowa jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat /ścigane z urzędu/.

Pracownicy zajmujący się problemem przemocy domowej.

 • Procedura Niebieskie Karty

  PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

  Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

  • jednostek pomocy społecznej
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia

  Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!!!

  Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej.

  Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

  Formularz Niebieska Karta A: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli ww. podmiotów.

  Formularz Niebieska Karta B: jest przekazywany ofiarom przemocy domowej; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia).

  Formularz Niebieska Karta C: wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w domu.

  Formularz Niebieska Karta D: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową.

  Podstawowe założenia procedury „Niebieskie Karty” oraz zobowiązanie do jej prowadzenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023r. poz. 289, 535 i 1606) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);

 • Zespół ds. Przemocy Domowej

   

  ANNA NOWOSAD
  Starszy specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 975
  Pokój nr 5A – tel. 43 823 53 96
  Godziny przyjmowania interesantów:
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
  1430 – 1530 1430 – 1530

   

  ELŻBIETA STĘPNIAK Specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 982
  Pokój nr 5A – tel. 43 823 53 96
  Rodziny od L do Ż
  Godziny przyjmowania interesantów:
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530
  1430 – 1530

   

 • Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem domowej. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

  Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwała Nr LXXII102823 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie trybu i powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli oraz Zarządzenie NR 31123 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wchodzą:

  1. Krzysztof Bejmert – przewodniczący Zespołu, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
  2. Beata Synowiec – zastępca przewodniczącego Zespołu, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
  3. Michał Dutkiewicz – sekretarz Zespołu, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
  4. Małgorzata Kabalska-Stasiak – przedstawiciel Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.;
  5. Paweł Kluska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli;
  6. Izabela Szymczak – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli;
  7. Magdalena Sobczyk – Wierzbicka – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
  8. Kamil Królikowski – przedstawiciel Fundacji „Przystań z nami” w Zduńskiej Woli;
  9. Katarzyna Balzam – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;
  10. Marzena Jaruga – przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zduńskiej Woli;
  11. Marzena Skowrońska – kurator sądowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.

   

  Przewodniczący Zespołu powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

 • Placówki pomocy
 • Kontakt „Niebieska Linia”

  Wszystkie sprawy i wątpliwości dotyczące przemocy w rodzinie możesz omówić z konsultantami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12-00-02,

  e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

   

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  Al. Jerozolimskie 155

  02-326 Warszawa

  Infolinia 801 120 002

 • Poradnik prawny

  Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli