Przemoc w rodzinie

Kiedy mówimy o istnieniu przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy
 • przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia
 • przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych
 • przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny  należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

Pamiętaj przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat /ścigane z urzędu/.

Pracownicy zajmujący się problemem przemocy w rodzinie.

 • Procedura Niebieskie Karty

  PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

  Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

  • jednostek pomocy społecznej
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia

  Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!!!

  Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

  Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

  Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli ww. podmiotów

  Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

  Formularz „Niebieska Karta – C”: wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie

  Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

  Podstawowe założenia procedury „Niebieskie Karty” oraz zobowiązanie do jej prowadzenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 z 2011 r. poz. 1245).

 • Zespół ds. Przemocy w Rodzinie

   

  MICHAŁ DUTKIEWICZ Starszy specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 986
  Pokój nr 5A – tel. 43 823 53 96
  Rodziny od A do K
  Godziny przyjmowania interesantów:
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
  1430 – 1530

   

  ELŻBIETA STĘPNIAK Specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 982
  Pokój nr 5A – tel. 43 823 53 96
  Rodziny od L do Ż
  Godziny przyjmowania interesantów:
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530
  1430 – 1530

   

 • Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

  Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miasta Zduńska Wola
  z dnia 27 stycznia 2011 r., w której przyjęto warunki funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

  http://www.mopscos.pl/pdf/Uchwala_Nr_V_38_11.pdf

  Zarządzenie Nr 16/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

  Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 16/18 – Regulamin

  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wchodzą:

  1. Mirosława Jakubowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
  2. Beata Synowiec – przedstawiciel MOPS COS w Zduńskiej Woli
  3. Bernard Sitarek – Komenda Powiatowa Policji
  4. Agnieszka Karpacz – Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli
  5. Katarzyna Piotrowska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
  6. Małgorzata Kabalska–Stasiak – Zduńskowolski Szpital Powiatowy
  7. Anna Jaros – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli
  8. Daniela Danielewska-Matusiak – Przedstawiciel Oświaty
  9. Aneta Antosiak – Urząd Miasta Zduńska Wola
  10. Aleksandra Piczman – Straż Miejska w Zduńskiej Woli
  11. Justyna Wojtkiewicz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  12. Grzegorz Sapiejka – Przedstawiciel Klubów Abstynenckich
  13. Iwona Ślusarczyk – Samodzielny Publiczny Zakład POZ
  14. Michał Dutkiewicz – przedstawiciel MOPS COS w Zduńskiej Woli

  Przewodniczący Zespołu powołuje Grupy Robocze w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

 • Placówki pomocy
 • Kontakt „Niebieska Linia”

  Wszystkie sprawy i wątpliwości dotyczące przemocy w rodzinie możesz omówić z konsultantami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12-00-02,

  e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

   

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  Al. Jerozolimskie 155

  02-326 Warszawa

  Infolinia 801 120 002

 • Poradnik prawny

  Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów.

Dowiedz się więcej