Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomoc społecznej.

Domy pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

  1. Osób w podeszłym wieku
  2. Osób przewlekle somatycznie chorych
  3. Osób przewlekle psychicznie chorych
  4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  6. Osób niepełnosprawnych fizycznie

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu
  2. Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie) – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Informacji dotyczących umieszczenia w DPS udzielają pracownicy socjalni w MOPSCOS w godzinach: 730 – 1530

Informacje na temat adresu i danych kontaktowych Domów Pomocy Społecznej można uzyskać na stronie Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej.

Kategorie

Dowiedz się więcej