Szansa dla Ciebie

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Wspieranie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Przeciwdziałanie poszerzeniu się utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno – ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu będą osoby bezdomne przebywające na terenie Zduńskiej Woli. Rekrutację  przeprowadzą pracownicy socjalni, zadecydują o zakwalifikowaniu do projektu, podpisany zostanie indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

PARTNERZY KOALICYJNI:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w grudniu 2004 r. powołał koalicję na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności w skład której weszli:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  2. Schronisko dla Bezdomnych im. Bł. Ks. F. Drzewieckiego w Henrykowie
  3. Straż Miejska
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  5. Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola
  6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
  7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
  8. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli