Kto może być objęty wsparciem asystenta rodziny

Kto może być objęty wsparciem asystenta rodziny

Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo

 • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

Kobiety, które otrzymały informację o tym, że dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
Kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

 • poronienia,
 • urodzenia dziecka martwego,
 • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
 • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza:
ubezpieczenia zdrowotnego,
posiadającego specjalizację II stopnia lub
posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zakres wsparcia asystenta rodziny

Rodzina uprawniona jest do poradnictwa w zakresie:

 1. przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 2. wsparcia psychologicznego;
 3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomoc asystenta rodziny polegać będzie na:

 • opracowywaniu wspólnie z osobami uprawnionymi możliwego do uzyskania wsparcia,
 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli