Świadczenia Opiekuńcze

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

– osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu

Wniosek można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek o przyznanie świadczenia można również pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ulica Królewska 8.

DRUKI DO POBRANIA

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – POBIERZ

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
– matce albo ojcu,
– innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom

– opiekunowi faktycznemu dziecka,

– rodzinie zastępczej , osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo wychowawczej , dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej  albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego ,opiekunowi faktycznemu dziecka,

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia nie jest uzależnione od dochodu.

Wniosek o przyznanie świadczenia można pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ulica Królewska 8.

DRUKI DO POBRANIA

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – POBIERZ

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli