Zasiłki okresowe i celowe

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

  • Osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł na osobę w rodzinie.
  • Przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Okres na jaki przyznawany zostanie zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje:

  • Osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
  • Osobie bezdomnej i innej osobie niemającej dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Wysokości zasiłku celowego ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu środków finansowych ośrodka. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym.

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Specjalny zasiłek celowy przysługuje:

Osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie o dochodach przekraczających ustawowe kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZYZNANE PRZEZ SĄD.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Powyższe świadczenie nie wymaga wydania decyzji oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Na przyznanie tego świadczenia nie ma wpływu sytuacja dochodowa osoby uprawnionej.

 

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka udzielają pracownicy socjalni.

 

Załączniki

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli