Pomoc w zakresie dożywiania

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udziela wsparcia w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętym bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.)

Pomoc udzielana w/w osobom przyznawana jest w formie:

  • posiłków (realizowanych w żłobkach, przedszkolach, szkołach),
  • zasiłku na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z programem udzielane jest wsparcie w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do wysokości 200% tego kryterium. W przypadku osób samotnych miesięczny dochód nie może przekraczać 1552,00 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka udzielają pracownicy socjalni.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli