Opieka wytchnieniowa

Miasto Zduńska Wola otrzymało środki finansowe z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Miasta Zduńska Wola będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Źródłem finansowania Programu edycja 2021, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi[1])

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
 • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do ww., które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej ‘’uczestnikami Programu”

Rodzaj zadań

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Wymiar usługi

 1.  Limit 100 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 2. Limit 7 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

Ważne terminy

 1. program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Uczestnik Programu nie płaci za usługę opieki wytchnieniowej.

Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej plikach do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pod numerem telefonu:

 • 724 901 955 p. Beata Synowiec
 • 724 901 959 p. Katarzyna Błaszczyk

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

[1]) Zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Dofinansowanie projektu: 24 840,00 zł
Całkowita wartość projektu: 24 840,00 zł

Kategorie

Dowiedz się więcej