Lokalny koszyk usług

Lokalny koszyk usług społecznych to baza usług społecznych zawierająca spisany zbiór różnorodnych, uporządkowanych, przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując uporządkowaną bazę zawartą w lokalnym koszyku usług, można odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także uzyskać informację o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Jest aktualizowany co najmniej raz do roku lub w sytuacji zauważonej zmiany w obszarze zasobów lokalnych (np. gdy pojawi się nowa usługa lub gdy dana usługa przestanie być dostępna).

Lokalny koszyk usług społecznych powstał w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Lokalny Koszyk Usług dla miasta Zduńska Wola

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli