Projekty Socjalne

Projekt socjalny ma przede wszystkim na celu poprawę sytuacji społecznej. Oparty jest na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Jest jednym z wielu narzędzi, którymi posługuje się pracownik socjalny podczas wykonywania profesjonalnej pracy socjalnej.

Projekty socjalne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dynamizują społeczność i sprzyjają jej integracji.

 • Bezpieczny rejon

  Projekt socjalny pn. „Bezpieczny rejon”

  Cel główny: wypracowanie wieloaspektowych form współpracy pomiędzy służbami (Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o. o. – Działem Pomocy Doraźnej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej) mającej na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji, a tym samym zwiększenia poczucia bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia. Jednocześnie budowanie zaufania mieszkańców Miasta do wszystkich podmiotów działających na ich rzecz.

  Partnerzy projektu:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”
  3. Straż Miejska w Zduńskiej Woli
  4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  5. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o. o. – Dział Pomocy Doraźnej
  6. Mieszkańcy rejonów opiekuńczych.
 • Mieszkanie bez długu

  Projekt socjalny pn. „Mieszkanie bez długu”

  Cel projektu: głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużeń czynszowych przez osoby i rodziny objęte wsparciem Ośrodka, mających na celu zapobieganie utracie mieszkania.

  Partnerzy projektu:

  1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” zwane dalej TBS
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zwana dalej Lokator
  3. Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola
 • Szansa dla Ciebie

  CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

  Wspieranie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Przeciwdziałanie poszerzeniu się utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno – ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

  GRUPA DOCELOWA:

  Uczestnikami projektu będą osoby bezdomne przebywające na terenie Zduńskiej Woli. Rekrutację  przeprowadzą pracownicy socjalni, zadecydują o zakwalifikowaniu do projektu, podpisany zostanie indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

  PARTNERZY KOALICYJNI:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w grudniu 2004 r. powołał koalicję na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności w skład której weszli:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  2. Schronisko dla Bezdomnych im. Bł. Ks. F. Drzewieckiego w Henrykowie
  3. Straż Miejska
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  5. Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola
  6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
  7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
  8. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”
 • Wspólnymi siłami

  Projekt socjalny pn. „Wspólnymi siłami”

   Cel projektu: wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci oraz wypracowanie rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.

  Partnerzy projektu:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Zduńskiej Woli
  3. Punkt ds. Przemocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  5. Dom Dziecka w Wojsławicach
  6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli