Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej.

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687). Głównym celem ustawy jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.,

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód jest obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć nie później niż do 29.02.2024 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza się fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za fakturę. Faktury składane do wniosku po 29 lutego 2024 r muszą być złożone w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ulicy Królewskiej 8 w godzinach 7.30 – 15.30. Wnioski można także składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP.

 

Wniosek O Wyplate Refundacji Podatku VAT

Klauzula Informacyjna Refundacja Podatku VAT

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli