Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej.

 W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687). Głównym celem ustawy jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.,

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wniosek o zwrot podatku VAT trzeba będzie złożyć w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, nie później niż do 29.02.2024 r. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej.

Minister właściwy do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej wzór wniosku.

Wnioski o refundację podatku VAT będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ulicy Królewskiej 8 w godzinach 7.30 – 15.30

Wniosek O Wyplate Refundacji Podatku VAT

Klauzula Informacyjna Refundacja Podatku VAT

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli