Aktualności

Wsparcie dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z UkrainyData dodania: 25 marca 2022

Zduńskowolanie, którzy zaprosili pod swój dach osoby z Ukrainy i zapewnili im wyżywienie mogą otrzymać wsparcie finansowe. Świadczenie będzie wypłacać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej  w Zduńskiej Woli.  

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Na jaki czas przyznawane jest wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe przyznawane jest nie dłużej niż na 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Gdzie złożę wniosek?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ul. Getta Żydowskiego 21b pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Jakie dane zawiera wniosek?

 • imię i nazwisko osoby, która składa wniosek
 • numer PESEL osoby składającej wniosek
 • okres, przez jaki zapewnione zostało zakwaterowanie
 • liczbę osób, które przebywają w mieszkaniu/lokalu
 • imię i nazwisko osoby, która przebywa w mieszkaniu/lokalu oraz numer PESEL – jeśli posiada
 • numer konta bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie
 • adres pobytu osób przyjętych
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych we wniosku
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą na wskazany okres nie zostało wypłacone świadczenie
 • oświadczenie, że osoba składająca wniosek nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem

Czy wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie?

Świadczenie nie przysługuje w dwóch przypadkach: jeśli we wniosku została podana nieprawda lub warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu. Powyższe dane będą weryfikowane przez pracownika Ośrodka.

Przyjąłem pod swój dach osoby z Ukrainy przed 16 marca.

Środki zostaną przekazane wstecz, od dnia kiedy osoby z Ukrainy zostały zakwaterowane.

Osoby z Ukrainy wyjechały z mojego domu i na ich miejsce przyjechały nowe.

W takim przypadku konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Kategorie

Dowiedz się więcej