Aktualności Satori

Spotkanie integracyjno-informacyjne

W dniu 17 listopada w Sali Konferencyjnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne dla społeczności obywateli Ukrainy w Zduńskiej Woli.

W spotkaniu uczestniczyli obywatele Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi, które poza zapoznaniem się z ofertą instytucji pomocowych, mogły spędzić mile czas i zintegrować się między sobą. Dla uczestników spotkania zaplanowano słodki poczęstunek oraz gry i zabawy dla dzieci.

Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju „Tak czy owak” i Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

czytaj dalej >>>

Курси професійної майстерності для іноземців

czytaj dalej >>>

Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców

czytaj dalej >>>

Informacja o projektach

czytaj dalej >>>

Program Pomocy Finansowej UNHCR w Polsce Dla osób przybyłych z Ukrainy

czytaj dalej >>>

Програма грошової допомоги УВКБ ООН у Польщі Для новоприбулих з України

czytaj dalej >>>

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

czytaj dalej >>>

Paczki świąteczne dla rodzin z Ukrainy

W dniu 13.04.2022 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przekazali 50 paczek świątecznych dla rodzin z Ukrainy, które przebywają na terenie naszego miasta w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Paczki zostały ufundowane przez Fundację Ichthys przy współpracy z wolontariuszami Punktu pomocy pod nazwą „SKLEPIK” działającym przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41.

czytaj dalej >>>

Pomoc psychologiczna

czytaj dalej >>>

Психологічна допомога

czytaj dalej >>>

Spotkanie dla osób z Ukrainy

W najbliższy czwartek o godzinie 13:00 dowiecie się więcej na temat świadczenia rodzinnego 500+, numerze pesel, legalnym zatrudnieniu oraz jednorazowym świadczeniu finansowym. Radca prawny wyjaśni, jakie posiadacie prawa i obowiązki w Polsce. Zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Організаторська зустріч з України

В найближчий четвер о 13.00 год дізнаєтесь більше про можливості отримання сімейного додатку 500+, про номер песель, легальне працевлаштування, а також одноразову фінансову виплату (300 зл).
Польський юрист, який буде на зустрічі, пояснить, які в вас є права та обов’язки на території Польщі. Запрошуємо!
czytaj dalej >>>

Wsparcie dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Zduńskowolanie, którzy zaprosili pod swój dach osoby z Ukrainy i zapewnili im wyżywienie mogą otrzymać wsparcie finansowe. Świadczenie będzie wypłacać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej  w Zduńskiej Woli.  

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Na jaki czas przyznawane jest wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe przyznawane jest nie dłużej niż na 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Gdzie złożę wniosek?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ul. Getta Żydowskiego 21b pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Jakie dane zawiera wniosek?

 • imię i nazwisko osoby, która składa wniosek
 • numer PESEL osoby składającej wniosek
 • okres, przez jaki zapewnione zostało zakwaterowanie
 • liczbę osób, które przebywają w mieszkaniu/lokalu
 • imię i nazwisko osoby, która przebywa w mieszkaniu/lokalu oraz numer PESEL – jeśli posiada
 • numer konta bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie
 • adres pobytu osób przyjętych
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych we wniosku
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą na wskazany okres nie zostało wypłacone świadczenie
 • oświadczenie, że osoba składająca wniosek nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem

Czy wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie?

Świadczenie nie przysługuje w dwóch przypadkach: jeśli we wniosku została podana nieprawda lub warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu. Powyższe dane będą weryfikowane przez pracownika Ośrodka.

Przyjąłem pod swój dach osoby z Ukrainy przed 16 marca.

Środki zostaną przekazane wstecz, od dnia kiedy osoby z Ukrainy zostały zakwaterowane.

Osoby z Ukrainy wyjechały z mojego domu i na ich miejsce przyjechały nowe.

W takim przypadku konieczne jest złożenie nowego wniosku.

czytaj dalej >>>

одноразова матеріальна допомога

Люди, які виїхали до Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом в країні, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Для виплати допомоги просимо звернутися до Муніципального Центру Соціальної Допомоги та Центру Соціального Забезпечення в Здунській Волі.

 Яка сума виплати?

Пільга становить 300 злотих.

Де можна подати заяву та отримати одноразову грошову допомогу?

За адресою Муніципальний Центр Соціального захисту по вул. Getta Żydowskiego 21b, кім. номер 1.

Пн. – Пт. від 7:30 до 15:30.

Чи потрібен банківський рахунок для отримання пільги?

– Так.

Чи потрібен номер PESEL, щоб отримати одноразову грошову допомогу?

– Так.

Де можна подати заяву на отримання номера PESEL?

Здунська Воля вул. Stefan Złotnickiego 12. Для швидкого запису зареєструйтеся за телефоном:

43 825 02 35; 43 825 02 36.

Які персональні дані містить заява на отримання одноразової грошової допомоги?

 • ім’я та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону,
 • дата прибуття в Польщу
 • Номер PESEL

Як можна дізнатися інформацію, надано чи відмовлено у пільзі?

Інформацію про дату виплати грошової допомоги надасть Вам працівник Центру за допомогою вказаного вами контакту, наприклад, номер телефону або адреса електронної пошти. Відмова у наданні пільги буде у формі рішення.

czytaj dalej >>>

Jednorazowa pomoc finansowa

Osoby, które przed zagrożeniem uciekły do Polski mogą otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe. Świadczenie będzie wypłacać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wynosi 300 zł.

Gdzie złożę wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Świadczeń Socjalnych przy ul. Getta Żydowskiego 21b pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Czy muszę posiadać konto w banku, aby uzyskać świadczenie?

Tak.

Czy muszę mieć nadany numer PESEL, aby dostać jednorazową pomoc finansową?

Tak.

Gdzie złożę wniosek o nadanie numeru PESEL?

W Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12. By usprawnić obsługę, urzędnicy zapraszają do umawiania wizyt. Zadzwoń: 43 825 02 35, 43 825 02 36.

Jakie dane zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ?  

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • numer paszportu lub innego dokumentu, który stanowił podstawę przekroczenia granicy
 • datę przyjazdu do Polski
 • numer PESEL

W jaki sposób dowiem się o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia?

Informacje o terminie i formie wypłaty świadczenia przekaże pracownik Ośrodka za pomocą wskazanych przez Pana/Panią środków komunikacji np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia będzie w formie decyzji.

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli