Aktualności

Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2021 r. w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.Data dodania: 18 sierpnia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programu może być przyznana bezpłatnie:

  •  rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2021 r. kwoty 792 zł netto, a od stycznia 2022 r. kwoty 900 zł netto,
  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2021 r., styczeń – czerwiec 2022 r.

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka listy uprawnionych uczniów lub dzieci oraz liczby wydanych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej https://mopscos.pl/pomoc-w-zakresie-dozywiania/ oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96.

Dowiedz się więcej