Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowychData dodania: 21 września 2022

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych uzależniona jest od głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego:

  • 3.000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2.000 złotych trafi do osób, których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
  • 1.000 złotych trafi do osób, których głównym źródłem ciepła kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  • 500 złotych trafi do osób, których głównym źródłem ciepła kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Dodatek obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego. Dodatkiem nie będą objęte: gaz ziemny (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył ten wniosek jako pierwszy.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione będą bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć na 2 sposoby:

  • osobiście, składając go w placówce MOPSCOS w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8
    codziennie w godz. 8 – 15
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP wybierając podmiot: mops_zdunskawola

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość). We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Załączniki

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli