Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Zasiłek Rodzinny

ZASIŁEK RODZINNY ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny:

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka.

– osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się).

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia,

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

– dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

– dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje

– ojciec dziecka jest nieznany.

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Kryterium dochodowe – zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączną kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1 listopada 2017 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

– 95,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

– 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

– 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej