Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Stypendia szkolne i funduszeData dodania: 10 lipca 2020

I. Stypendia szkolne
Wnioski będą wydawane od dnia 01.08.2020 r.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą uznawane z datą wystawienia
od dnia 01.07.2020 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Obsługą spraw zajmuje się Pani Karolina Kozłowska (tel.: 43 823 53 87).

II. Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Więcej informacji i wnioski na stronie ośrodka:
http://mopscos.pl/stypendia-szkolne-fundusz/

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej