Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Stypendia Szkolne i Fundusze

I. Stypendia szkolne

 1. Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będą wydawane od 01.08.2018 r.

– w nieprzekraczalnym terminie – od 1 września do 15 września 2018 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół    publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,

– w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2018 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2018 r.

 1. Gdzie można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Obsługą spraw zajmuje się Pani Karolina Szukalska (tel.: 43 823 53 87).

 1. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, realizowanie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2018 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2017 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
 1. Prawo do otrzymania stypendium w 2018 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 514 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 2. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

I grupa stypendium – w wysokości 176 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 50% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 257 zł,

II grupa stypendium – w wysokości 106 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę
w rodzinie jest większy, niż 257 zł i nie przekracza 514 zł.

II. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Załączniki

Kategorie

Dowiedz się więcej