Kluby Seniora

Klub Seniora „Uśmiech Seniora”

Karsznicki Klub Seniora „Lokomotywa 60+”

 

Klub Seniora „Uśmiech Seniora”

Został utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli i działa w jego strukturach od 1996 roku z filią na osiedlu Karsznice od 2019 r. Priorytetem działalności Klubu jest aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo. O tym jakie inicjatywy i zadania będą podejmowane i realizowane w Klubie decydują sami członkowie. Funkcje Klubu określa niniejszy regulamin.

REGULAMIN KLUBU

 1. Klub Seniora realizuje zadania w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, upowszechniania kultury, oświaty oraz integracji i aktywizacji społecznej w odniesieniu do społeczności lokalnej z terenu miasta Zduńska Wola.
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 b.
 3. Członkiem Klubu może zostać osoba w wieku emerytalnym w tym z niepełnosprawnością, z terenu miasta Zduńska Wola, która złoży pisemną deklarację uczestnictwa.
 4. Klub Seniora „Uśmiech Seniora” dysponuje 40 miejscami.
 5. Siedziba Klubu Zduńskowolskie Centrum Integracji, Pl. Wolności 26.
 6. Działalność Klubu koordynuje pracownik Ośrodka zgodnie z zakresem obowiązków służbowych określonych przez Dyrektora Ośrodka.
 7. Uczestnicy Klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego Klubu i wiceprzewodniczącego, którzy współpracują bezpośrednio z koordynatorem Klubu, zgłaszają propozycje programowe oraz wszelkie uwagi dotyczące działalności Klubu.
 8. Działalność Klubu finansowana jest ze środków Ośrodka.
 9. Klub działa raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin w ustalonych przez uczestników terminach.
  9.1. Klub nie działa w miesiącach lipiec – sierpień.
 10. Członkowie Klubu zobowiązują się do poszanowania godności osobistej członków Klubu, przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, utrzymania w należytym porządku pomieszczeń z których korzystają oraz przestrzegania bezwzględnego zakazu picia alkoholu i palenia tytoniu.
 11. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane na wniosek członków Klubu w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka.
 12. Uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i zobowiązują się go przestrzegać.
 13. Niniejszy Regulamin zatwierdza Dyrektor Ośrodka.

Zduńska Wola, dn. 31.01.2020 r.

Deklaracja przystąpienia do Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” 

Imię i nazwisko:
Wiek (ukończone lat):
PESEL:
Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania:
E-mail (jeśli jest):
Osoba do kontaktu:
Data złożenia deklaracji:
 1. Ja niżej podpisana/y oświadczam niniejszym, że przystępuję do Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
 2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do członkostwa w Klubie Seniora „Uśmiech Seniora” tj.:
  – ukończyłam/em 60 lat lub posiadam legitymację emeryta,
  – jestem mieszkanką/cem Zduńskiej Woli,
  – mój stan zdrowia umożliwia mi aktywny udział w działalności Klubu.
 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Klubu „Uśmiech Seniora” oraz z regulaminem korzystania z pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
 4. Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” oraz aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Klub.
 5. Zgadzam się/nie zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku uczestnika Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i zostałam/em poinformowana/y, iż podanie ich jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B, e-mail: sekretariat@mopscos.pl, tel. 43 823-53-20.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21B, e-mail: iod@mopscos.pl,
 3. Administrator danych osobowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  – promocyjnych,
  – prowadzonej działalności programowej,
  – prowadzonej działalności informacyjnej,
  – promocji i budowania pozytywnego wizerunku MOPSCOS w Zduńskiej Woli.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: media (prasa, radio, telewizja, portale społecznościowe) i podmioty współpracujące z Ośrodkiem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
 8. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane.

…………………………………
(podpis Uczestnika)

Szczegółowych informacji udziela koordynator Klubu – Pani Katarzyna Balzam (tel. 724901957)

Karsznicki Klub Seniora „Lokomotywa 60+”

Został utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli i działa w jego strukturach od 2019 roku. Priorytetem działalności Klubu jest aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo. O tym jakie inicjatywy i zadania będą podejmowane i realizowane w Klubie decydują sami członkowie. Funkcje Klubu określa niniejszy regulamin.

REGULAMIN KLUBU

 1. Klub Seniora realizuje zadania w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, upowszechniania kultury, oświaty oraz integracji i aktywizacji społecznej w odniesieniu do społeczności lokalnej z terenu miasta Zduńska Wola.
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 b.
 3. Członkiem Klubu może zostać osoba w wieku emerytalnym w tym z niepełnosprawnością, z terenu miasta Zduńska Wola, która złoży pisemną deklarację uczestnictwa.
 4. Karsznicki Klub Seniora „Lokomotywa 60+” dysponuje 40 miejscami.
 5. Siedziba Klubu w filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach, ul. 1-go Maja 5-7.
 6. Działalność Klubów koordynuje pracownik Ośrodka zgodnie z zakresem obowiązków służbowych określonych przez Dyrektora Ośrodka.
 7. Uczestnicy Klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego Klubu i wiceprzewodniczącego, którzy współpracują bezpośrednio z koordynatorem Klubu, zgłaszają propozycje programowe oraz wszelkie uwagi dotyczące działalności Klubu.
 8. Działalność Klubu finansowana jest ze środków Ośrodka.
 9. Klub działa dwa razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin w ustalonych przez uczestników terminach.
  9.1. Klub nie działa w miesiącach lipiec – sierpień.
 10. Członkowie Klubu zobowiązują się do poszanowania godności osobistej członków Klubu, przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, utrzymania w należytym porządku pomieszczeń z których korzystają oraz przestrzegania bezwzględnego zakazu picia alkoholu i palenia tytoniu.
 11. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane na wniosek członków Klubu w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka.
 12. Uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i zobowiązują się go przestrzegać.
 13. Niniejszy Regulamin zatwierdza Dyrektor Ośrodka.

Zduńska Wola, dn. 31.01.2020 r.

Deklaracja przystąpienia do Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”

Imię i nazwisko:
Wiek (ukończone lat):
PESEL:
Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania:
E-mail (jeśli jest):
Osoba do kontaktu:
Data złożenia deklaracji:
 1. Ja niżej podpisana/y oświadczam niniejszym, że przystępuję do Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
 2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do członkostwa w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+” tj.:
  – ukończyłam/em 60 lat lub posiadam legitymację emeryta,
  – jestem mieszkanką/cem os. Karsznice w Zduńskiej Woli,
  – mój stan zdrowia umożliwia mi aktywny udział w działalności Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”.
 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” oraz z regulaminem korzystania z pomieszczeń filii Miejskiego Domu Kultury os. Karsznice.
 4. Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” oraz aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Klub.
 5. Zgadzam się/nie zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku uczestnika Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” i zostałam/em poinformowana/y, iż podanie ich jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B, e-mail: sekretariat@mopscos.pl, tel. 43 823-53-20.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21B, e-mail: iod@mopscos.pl,
 3. Administrator danych osobowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  – promocyjnych,
  – prowadzonej działalności programowej,
  – prowadzonej działalności informacyjnej,
  – promocji i budowania pozytywnego wizerunku MOPSCOS w Zduńskiej Woli.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: media (prasa, radio, telewizja, portale społecznościowe) i podmioty współpracujące z Ośrodkiem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
 8. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane.

…………………………………
(podpis Uczestnika)

Szczegółowych informacji udziela koordynator Klubu – Pani Katarzyna Balzam (tel. 724901957).

Kategorie

Dowiedz się więcej