Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  • W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  • W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.
  • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
  • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności.
  • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej do wniosku dołącza się zeskanowane dokumenty, o których mowa powyżej.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ulica Getta Żydowskiego 21B w pokoju nr 4.

Załączniki

Kategorie

Dowiedz się więcej