Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)Data dodania: 10 stycznia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, iż realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Adresatami projektu są młode osoby bezrobotne do 30 roku życia bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy  w Zduńskiej woli informuje, iż w ramach projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach wsparcia celu tematycznego 9 w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej