rok.
04.11.2010
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
Każdego roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. W Polsce ubóstwo jest zjawiskiem o zróżnicowanym zasięgu. Należy jednak zauważyć, że w znaczącym stopniu dotyczy mieszkańców małych miejscowości oraz mieszkańców wsi. Szczególnie smutnych zjawiskiem jest to, że ubóstwem zagrożeni są ludzie młodzi oraz dzieci.
           Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Ubóstwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej skupia swoją uwagę  przede wszystkim na losie dzieci żyjących w niedostatku materialnym.
W związku z tym w dniu 29.10.2010 r. w MOPS COS odbyło się spotkanie pracowników socjalnych oraz pedagogów pracujących w placówkach szkolnych na terenie naszego miasta. 
Celem spotkania było nakreślenie warunków współpracy pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi w celu zapobiegania występowaniu ubóstwa wśród dzieci i młodzieży.


26.10.2010
Koalicja na rzecz przeciwdziałania bezdomności
W dniu 4.11.2010 r. o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Służby Zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o. o.
Tematem spotkania będzie:
Podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym.
 


06.10.2010
Życzenia dla Seniorów
„Dzisiaj Wasze święto Seniorzy kochani. My, z całego serca życzenia składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy.
Cieszcie się życiem sto lat albo dłużej/…/”.
 
Drodzy Seniorzy!
 
Z okazji Waszego Święta Życzenia długich lat w zdrowiu szczęściu i miłości, spełnienia marzeń oraz nieustającej miłości płynącej z serc najbliższych składają

Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS

w Zduńskiej Woli


23.09.2010
Ruszyła XI edycja zajęć w KIS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuj, że w dniu 21.09.2010 r. ruszyła XI edycja zajęć  organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej.  Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in. tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, komunikację interpersonalną, asertywność, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.


13.09.2010
Otwarcie sezonu w Klubie "Uśmiech Seniora".
W dniu 09.09.2010 r. po letniej przerwie rozpoczęli kolejny etap spotkań członkowie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego przy tut. MOPS COS z myślą o aktywizacji oraz integracji osób starszych należących do lokalnego środowiska.
W nowym sezonie członkowie Klubu spotykać się będą każdego tygodnia w czwartek o godz. 17.00
 


06.09.2010
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2010 r. (dokumentami wymaganymi będą m.in. zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2009 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, a także aktualne zaświadczenia szkolne w przypadku dzieci pełnoletnich lub dzieci, które osiągną pełnoletniość w 2011 r.).


10.08.2010
Bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie:
- rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł netto
- pomoc w formie bezpłatnych posiłków w szkole, przedszkolu przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w drodze decyzji administracyjnej do końca 2010 r.
- w celu uzyskania pomocy w formie bezpłatnych posiłków od stycznia 2011 r. należy ponownie złożyć wniosek w miesiącu styczniu 2011 r.


05.08.2010
Stypendia szkolne i zasiłki.
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli upoważniony został do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej związanej z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków.


20.07.2010
Społecznie znaczy ekonomicznie.
Chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 21.07.2010r. o godz.10.oo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie animacyjne zorganizowane przez pracowników Instytutu Europejskiego w Łodzi w ramach projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”. W spotkaniu wezmą udział klienci pomocy społecznej z terenu naszego miasta.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie tematyka szkoleń z obszaru ekonomii społecznej, organizowanych przez Instytut Europejski w ramach ww. projektu, a także przybliżone zostaną możliwości otwierania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw socjalnych stanowiących szanse na zatrudnienie oraz na utworzenie własnych miejsc pracy.


14.07.2010
Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836). Wskazane rozporządzenie zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 36 pkt 12) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855).
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>