Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Warsztaty manualne – „Twórczy Senior”

Kolejna odsłona projektu „Karsznice dla Seniora”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury ZCI „Ratusz”. Tym razem w dniu 13.02.2019 r. w karsznickiej filii odbyły się warsztaty manualne „Twórczy Senior”. Podczas spotkania seniorzy wykonywali walentynkowe serca z bibuły papierowej wraz z instruktorem Panią Bożeną Minecką.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, zaprasza serdecznie na kolejne działanie w ramach projektu, które odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 15:00 w filii MDK na os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Koncert Karnawałowy – „Karsznice dla Seniora”

W dniu 07.02.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Karsznice dla Seniora”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli a współorganizatorem jest Miejski Dom Kultury ZCI „Ratusz”.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja dzielnicowego z rejonu os. Karsznice – asp. Pawła Kluski, dotycząca bezpieczeństwa wśród seniorów, a także miał miejsce Koncert Karnawałowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli, połączony z zabawą taneczną dla seniorów. Uczniowie z Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro ze Zduńskiej Woli przygotowali prace plastyczne pt. „Maski Weneckie”.

Pozyskaliśmy sponsorów, którzy przyczynili się do inicjatywy na rzecz seniorów i oferowali nam:

– zimne przekąski – Restauracja „Kolejowa” z os. Karsznice

– słodki poczęstunek – Cukiernia „Dolce Vita” oraz „Pączkarnia Ogińskiego”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza serdecznie na kolejne działanie w ramach projektu, które odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w filii MDK na os. Karsznice. W programie zaplanowane są zajęcia pt.: „Twórczy Senior” z instruktorem Panią Bożeną Minecką, w trakcie których seniorzy będą mieli możliwość wykonywania serc walentynkowych z wikliny papierowej.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu „Karsznice dla Seniora”

W dniu 15.01.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Karsznice dla Seniora”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, a współorganizatorem jest Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji „Ratusz”.

Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, którzy przybyli licznie do filii MDK na os. Karsznice (ok. 100 osób).

W ramach spotkania miały miejsce:

 • prelekcja lekarza rodzinnego dr Ewy Balcerzak z Przychodni „Eb – Med”,
 • występ artystyczny grupy integracyjnej Sploty Teatralne „Naprawdę jaka jesteś…”, etiuda „Niepodległa” w reżyserii Pana Ryszarda Cyrana,
 • badanie ciśnienia tętniczego, przesiewowe badanie cukru, które zostały przeprowadzone przez pielęgniarkę SPZOZ Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2, a materiały zapewniło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Zduńskiej Woli,
 • test słuchu i badania audiologiczne wykonał protetyk słuchu Pani Monika Rodziewicz z firmy GEERS Dobry Słuch z Pabianic,
 • projekcja filmu „Jak zabija cukrzyca”,
 • wystawa rękodzieła Pani Bożeny Poleszczuk i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni „Bonex”,
 • pogadanka przy słodkim poczęstunku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie w ramach projektu, które odbędzie się 07 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w filii MDK na os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina”

W dniu 6 grudnia 2018r. podsumowano całoroczne działania realizowane przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach projektu socjalnego „Wspólnymi siłami”, którego celem jest wzmocnienie roli funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci oraz wypracowanie rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.

Spotkaniem podsumowującym projekt było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Ja i moja rodzina”, które udało się zorganizować dzięki partnerowi projektu Bibliotece Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Do Ośrodka wpłynęło łącznie 17 prac wykonanych własnoręcznie przez dzieci w wieku od 6 do 10 lat, spośród których jury konkursowe nagrodziło i wyróżniło sześć prac. Pozostali twórcy otrzymali słodkie poczęstunki.

czytaj dalej >>>

Grudniowe Spotkanie Integracyjne

W dniu 04 grudnia 2018r. odbyło się Grudniowe Spotkanie Integracyjne. Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu, który będzie się koncentrował na wspieraniu działań na rzecz lokalnych grup społecznych. Mieliśmy przyjemność gościć partnerów współpracujących z Ośrodkiem w ramach inicjatyw i działań podejmowanych przez Ośrodek. Zaprezentowano działalność grup, z którymi na co dzień pracujemy: Klub „Uśmiech Seniora” i Świetlica Środowiskowa. W trakcie spotkania promowane były również projekty socjalne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz działalność Punktu ds. Przemocy w Rodzinie. Spotkanie uświetniły występy artystyczne dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zduńskiej Woli, zespołu tanecznego Ladies Dance pod przewodnictwem Pani Lubomiły Chmielewskiej – Szymczak oraz solowy występ Pani Henryki Sosnowskiej.

Grudniowe spotkanie integracyjne było formą podziękowania za dotychczasową współpracę.

czytaj dalej >>>

Spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Wspólnymi siłami”

W dniu 23.11.2018 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami” w partnerstwie z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Strażą Miejską w Zduńskiej Woli, Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Złotnicki” w Zduńskiej Woli, Zakładem Usług Kominiarskich. Tematem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego ogrzewania mieszkania oraz zwiększenie świadomości o zagrożeniach z tym związanych. Ponadto zaprezentowano pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także krótki film jak palić w piecu węglowym.

czytaj dalej >>>

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wyróżnienie otrzymali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli – członkowie Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie – Elżbieta Stępniak i Michał Dutkiewicz. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Dniu Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2018 r. – w Kancelarii Rady Ministrów.

Serdecznie gratulujemy!

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka działa Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, który prowadzą doświadczeni pracownicy socjalni – Pani Elżbietę Stępniak i Pan Michała Dutkiewicza. Komórka ta w ramach swoich zadań niesieniem pomocy ofiarom przemocy, prowadzi działania informacyjne i profilaktyczne dot. zjawiska przemocy w rodzinie, współpracuje z instytucjami na rzecz edukacji sprawców przemocy w rodzinie, organizuje warsztaty, grupy wsparcia, projekty socjalne. Członkowie Zespołu prowadzą procedurę Niebieskie Karty.

Pani Elżbieta Stępniak oraz Pan Michał Dutkiewicz pracują także w działającym przy Ośrodku Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie udzielając poradnictwa socjalnego, wsparcia dla pokrzywdzonych, podejmując interwencje w środowisku, współpracując z przedstawicielami instytucji i organizacji m.in. pracownikami socjalnymi z rejonów pracy socjalnej, kuratorami, dzielnicowymi, prokuraturą, psychologiem, specjalistą ds. uzależnień. Punkt mieści się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz i jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta Zduńska Wola.

W Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie działa grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, a jej spotkania odbywają się cyklicznie w każdy piątek.

Zakres pomocy Punktu ds. Przemocy w Rodzinie obejmuje m.in. udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej ofiarom przemocy, wspieranie pokrzywdzonych, edukację pokrzywdzonych i sprawców przemocy, pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz wsparcie ww. osób w ramach warsztatów.

Zespół realizuje projekt socjalny pn. „Uwierz w siebie”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu w 2018 r. odbyły się warsztaty z zakresu praktycznych zachowań w sytuacjach kryzysowych.

List minister Elżbiety Rafalskiej do pracowników socjalnych

czytaj dalej >>>

Spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności

W dniu 19.11.2018 r. odbyło się spotkanie Koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności, w skład której wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta Zduńska Wola, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Schroniska Dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza” w Feliksowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., Staży Ochrony Kolei Zduńska Wola – Karsznice, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Celem spotkania było podsumowanie działań realizowanych do tej pory na rzecz osób bezdomnych oraz wypracowanie form współpracy dotyczących zapewnienia bezpiecznego schronienia w okresie zimowym 2018/2019 wszystkim potrzebującym z terenu miasta Zduńska Wola.

czytaj dalej >>>

Obchody Wojewódzkiego Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 16 listopada 2018 r. pracownicy i kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wzięli udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Pracownika Pomocy Społecznej i Pracownika Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. W gali wzięło udział blisko 400 osób z terenu całego województwa. Byli też przedstawiciele świata nauki, zajmujący się badaniami w dziedzinie pomocy społecznej. Obecny był również wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak.

Uroczystość zakończył specjalny spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru im. S. Jaracza w Łodzi pt. „Lekcje Miłości” w reżyserii Rafała Sabary.

czytaj dalej >>>

Dzień Pracownika Socjalnego

W Dniu Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Ośrodka najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i spełnienia planów zawodowych i osobistych.

Dziękuję za trud jaki włożyliście Państwo w realizację zadań stojących przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu możemy śmiało mówić, że pomoc drugiemu człowiekowi jest naszą powinnością, która wynika nie tylko z obowiązków zawodowych, ale również z otwartości serc dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

DZIĘKUJĘ

Mirosława Jakubowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

czytaj dalej >>>

Inauguracja projektu „Karsznice dla Seniora”

W dniu 15 listopada 2018 r. miała miejsce inauguracja projektu „Karsznice dla Seniora”. Na spotkanie licznie przybyli seniorzy mieszkańcy os. Karsznice. Tematyka spotkania zainteresowała uczestników na które zgłosiło się ok 130 osób. Przedstawiono założenia projektu, poinformowano o Programie jakim jest Zduńskowolska Karta Seniora i Karta Seniora Województwa Łódzkiego, odbyła się prelekcja dietetyka oraz występy artystyczne.

Projekt będzie kontynuowany cyklicznie, kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2019 roku.

+

czytaj dalej >>>

Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne

W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym 2018/2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkiwania, w tym m.in. na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, pustostanach należy przekazywać służbom społecznym:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
 2. Komenda Powiatowa Policji 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43  824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 700-2200

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:

 • udzielenia schronienia
 • zapewnienie posiłku
 • zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej

Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania instytucji oraz indywidualna wrażliwość Państwa pozwoli wesprzeć w czasie tegorocznej zimy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Czasami jeden telefon może uratować czyjeś życie.

czytaj dalej >>>

Bezpieczny Rejon

W dniu 05.11.2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne już spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicową – starszą sierżant Pauliną Matysiak z rejonu nr 2 miasta Zduńska Wola. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach opiekuńczych, ustalenie planu pomocy na rzecz rodzin. Ponadto omówiono wypracowanie dalszych form współpracy mające na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy ich sytuacji oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

czytaj dalej >>>

Teleopieka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizuje program osłonowy „Teleopieka dla osób samotnych, wymagających wsparcia”.

Adresatami programu są osoby samotne, niepełnosprawne, które w ciągu dnia pozostają bez opieki. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wyposażono pierwsze osoby w „opaskę życia”.

„Opaska życia” umożliwia całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacjach nagłego zasłabnięcia, upadku czy pożaru. Jest to urządzenie nadgarstkowe z geolokalizacją i czujnikiem upadku umożliwiające przez 24 h/dobę wezwanie pomocy poprzez naciśniecie czerwonego przycisku. Urządzenie wyśle sygnał alarmowy do Centrum telemedycznego. Centrum podejmie stosowną interwencję, nawiąże kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustali przyczynę. W przypadku braku kontaktu głosowego wezwie odpowiednie służby. Pomoc w formie teleopieki następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub może być przyznana z urzędu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

czytaj dalej >>>

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26 oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, socjalną i prawną, wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, edukację pokrzywdzonych i sprawców przemocy, pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych oraz udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Pomocy udzielają: psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator, specjalista pracy socjalnej.

Zapisy u specjalistów pracy socjalnej w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:40 – 17:40 lub pod nr tel. 724 901 986, 724 901 982.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej