Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

#GaszynChallenge

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli został nominowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli  do akcji #GaszynChallenge. Dziękujemy za nominację. Pomagamy Wojtusiowi oraz wszystkim dzieciom zmagającym się z chorobą SMA.
Jednocześnie do dalszych ćwiczeń pragniemy nominować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach.

Załączniki

czytaj dalej >>>

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizuje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program ten zapewnia usługę asystenta mającą na celu pomoc  pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania w 2020 r. przekazano kwotę 120 983,00 zł, co stanowi 100% kosztów zadania. Czas trwania programu 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Sprawozdania z realizacji Programu obejmującego rozliczenie środków z Funduszu Solidarnościowego sporządzone zastanie w terminie do 30 stycznia 2021 r.

czytaj dalej >>>

Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ dla osób przebywających w kwarantannie

Osoby przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł dla osoby w rodzinie, mogą skorzystać z pomocy w formie paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (POPŻ). Paczka zawiera podstawowe produkty tj. mleko, makaron, ryż, cukier, olej, konserwa mięsna, konserwa rybna, konserwa warzywna.

Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z tej pomocy jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe wniosku o otrzymanie pomocy. Skierowanie zostanie wydane przez MOPSCOS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane będą przekazane do podmiotów dystrybuujących żywność tj. Parafia św. Pawła i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Natomiast Paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przez Straż Miejską.

Załączniki

czytaj dalej >>>

Podziękowanie za posiłki

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz harcerze z Komendy ZHP dostarczyli wczoraj 100 posiłków ufundowanych przez Pizzerie – Tawerna Włoska „Beppe” przy ul. Kościelnej 24.

Obdarowani potrzebujący w szczególności starsi i samotni znajdujący się w grupie największego ryzyka nie kryli wzruszenia odbierając posiłki. Trudna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa często uniemożliwia im dotychczasowe funkcjonowanie.

Jeszcze raz dziękujemy darczyńcy Panu Marcinowi Marosowi Pizzeria – Tawerna Włoska „Beppe” za posiłki oraz harcerzom Komendy ZHP w Zduńskiej Woli i Pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 9 za pomoc w rozwiezieniu posiłków.

czytaj dalej >>>

17 marca 2020 r. – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Światowy Dzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych i jest obchodzony już od wielu lat w trzeci wtorek marca.

Celem tego dnia jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych i służb związanych z pracą socjalną, jak również promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.
W pracy socjalnej niezwykle ważne jest budowanie i podtrzymywanie relacji społecznych, które mają kluczowe znaczenie w świadczeniu skutecznej pomocy.

Z tej okazji Dyrekcja oraz kierownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli składają wszystkim Pracownikom Socjalnym wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, życzliwość i tolerancję.

czytaj dalej >>>

Szkolenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej

W dniu 26.02.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się szkolenie pn. „Wypalenie zawodowe, bezpieczeństwo pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych, obsługa trudnego klienta”. W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy socjalni i asystenci rodzin.

 

czytaj dalej >>>

Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne

W związku z okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z apelem do Mieszkańców Zduńskiej Woli o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, należy przekazywać służbom społecznym:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
– udzielenia schronienia
– zapewnienie posiłku
– zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej

Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.

PAMIĘTAJMY
zima to dla bezdomnych walka o życie!!!

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą przebywające tam pod opieką specjalistów osoby, do prowadzenia samodzielnego życia.
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

czytaj dalej >>>

Wyróżnienie dla pracownika socjalnego

W dniu 19.12.2019 r. podczas sesji rady miasta Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora i Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner złożyli gratulacje zasłużonym mieszkańcom Miasta Zduńska Wola. Wśród wyróżnionych osób znalazł się pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli – Pani Katarzyna Balzam. Została ona doceniona za zaangażowanie w codzienną, wymagającą poświęcenia pracę na rzecz wszystkich potrzebujących oraz zdobycie nagrody w wojewódzkim konkursie „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019”, a także stosowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy pracy, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Karsznice.

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje.

Źródło: https://zdunskawola.naszemiasto.pl/

czytaj dalej >>>

Spotkanie Mikołajkowe w Bibliotece Pedagogicznej

W dniu 13 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Zduńskiej Woli zorganizował II edycję Spotkania Mikołajkowego, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami. Podczas spotkania odbyły się rozmowy na temat świątecznych tradycji, wspólne śpiewanie kolęd oraz czytanie wierszy. Dzieci pod opieką pracowników socjalnych Zespołu ds. Asysty Rodzinnej wspólnie wykonały ozdoby choinkowe, którymi udekorowały choinkę w bibliotece. Każde dziecko zostało nagrodzone upominkiem.

czytaj dalej >>>

Bezpieczny Rejon

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni oraz dzielnicowi – Pan Bartosz Stelmasiak oraz Pan Paweł Stefaniak. Podczas spotkania dzielnicowi przedstawili swoje obecne rejony służbowe. Wspólnie omówiono sytuacje rodzin w poszczególnych rejonach opiekuńczych. Ponadto ustalano dalsze działania w ramach określonych planów pomocy na rzecz rodzin. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

czytaj dalej >>>

Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się drugie spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem ww. projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy policji.

Podczas spotkania omówiono między innymi:

 1. plan pracy PZK na rok 2020
 2. postępy Lidera pracy nad opracowaniem Lokalnego Koszyka Usług
 3. sprawozdanie z warsztatów „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?”
 4. warunki do inicjowania i działania PZK i ZZK, poprzez wyznaczenie konkretnych pracowników poszczególnych instytucji do współpracy z pracownikiem ds. sieci- osób koordynujących i osób do współpracy w ramach ZZK – Przeprowadzenie diagnozy zasobów w odniesieniu do problemów i potrzeb występujących u osób i rodzin wytypowanych wstępnie przez OPS, do udziału w pilotażu.

czytaj dalej >>>

Spotkanie z przedstawicielami Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli gościliśmy Panią Aleksandrę Kaźmierską i Panią Maję Maciaszczyk z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Panie omówiły formy pomocy dla opiekunów osób chorujących na choroby otępienne. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej i stowarzyszenia. W trakcie spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący wskazanej tematyki, a jego wynikiem będzie utworzenie Grupy Wsparcia dla Opiekunów.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w godzinach 16:30 – 18:00 w siedzibie MOPSCOS sala nr 3. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy i wsparcia zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej Grupie Wsparcia dla Opiekunów.

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr 43 823 53 07.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej >>>

Wyróżnienie i nagroda dla Pani Katarzyny Balzam w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019

Gala w Gmachu Filharmonii Łódzkiej była okazją do podwójnego święta. Obchodzony był Wojewódzki Dzień Pracownika Socjalnego oraz 20-lecie Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego. W uroczystościach wzięli udział pracownicy socjalni, pracownicy pomocy społecznej i pracownicy wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Podczas gali uhonorowani zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie laureatów trzech konkursów ogłoszonych przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej – Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego 2019 oraz Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2019.

Wyboru kandydatów dokonała kapituła konkursowa, której przewodniczył Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Serdeczne gratulacje składamy Pani Katarzynie Balzam, która otrzymała wyróżnienie i nagrodę w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019. Pani Katarzyna jest starszym specjalistą pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Do konkursu została zgłoszona przez Dyrektora tut. Ośrodka wykazując się zaangażowaniem w podejmowane działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz mieszkańców miasta, w tym seniorów.

Galę uświetnił koncert zespołu Grohman Orchestra.

czytaj dalej >>>

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim społecznikom, pracownikom, współpracownikom składam serdeczne podziękowania za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.
W tym wyjątkowym dniu życzę, aby państwa działania były motywującym impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań, które przyniosą oczekiwane efekty dla dobra mieszkańców Zduńskiej Woli.

Dyrektor MOPSCOS w Zduńskiej Woli
Mirosława Jakubowska
czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej