Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Projekt „Kooperacje 3D”

Miasto Zduńska Wola zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na poziomie instytucji w projekcie weźmie udział Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Celem głównym konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wypracowanie i wdrożenie na terenie kraju 3 modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

czytaj dalej >>>

Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 27.06.2018 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji odbyły się warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu socjalnego ,,Uwierz w siebie”.  Spotkanie zorganizowane przez Zespół ds. Przemocy w  Rodzinie w partnerstwie ze strzelnicą ,,Bunkier”, skierowane do osób zagrożonych przemocą domową.

Warsztaty dotyczyły praktycznych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Obejmowały m.in. zapoznanie z anatomią człowieka, ocenę sytuacji zagrożenia, zapobiegania atakowi, podstawowe metody obrony przed atakiem oraz sposoby ucieczki.

czytaj dalej >>>

Fundacja Przystań z Nami

W dniu 27.06.2018 r. o godzinie 10:00 odbył się dla pracowników socjalnych wykład na temat: „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno – szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin, dzieci i młodzieży”. Celem wykładu było propagowanie idei zdrowego stylu życia, wspieranie działań profilaktycznych, wzmocnienie wiedzy o możliwościach szukania wsparcia. Na spotkaniu zaprezentowano ofertę wsparcia w ramach gabinetu Fundacji „Przystań z Nami” z siedzibą w Zduńskiej Woli.

Fundacja przyjmuje zapisy na bezpłatne:

– wsparcie indywidualne

– grupy wsparcia

– doradztwo zawodowe

– konsultacje dietetyczne

Gabinet: ul. Szadkowska 6c, pokój nr 209

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-19:00

Rejestracja: e-mail: kontakt@przystanznami.pl

tel. +48 607 845 789

Facebook: Grupa Wsparcia Fundacji Przystań z Nami (on-line 24h)

www.przystanznami.pl

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu „Wspólnymi Siłami”

W dniu 12.06.2018 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami”. Tematem spotkania było omówienie dalszej współpracy w zakresie wzmocnienia roli i funkcji rodziny oraz wypracowanie wspólnych nowatorskich rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

czytaj dalej >>>

Konkurs Drzewo Pokoleń 2018

25 maja, podczas uroczystej Gali w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podsumowany został Konkurs Drzewo Pokoleń 2018, do którego zgłoszona została przez Ośrodek Pani Zofia Pawelec.

Miło nam poinformować, że w kategorii SENIOR-LIDER dyplom otrzymała nominowana do konkursu Pani Zofia Pawelec – wychowawca Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji działającej w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Konkurs Drzew Pokoleń został ustanowiony w celu nagrodzenia projektów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – realizowanych w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się, a także promowania działalności polegającej na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia seniorów.

Komitet Honorowy III edycji Konkursu i Gali Drzewo Pokoleń 2018:

 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
 • Celina Maciejewska – Rzecznik ds. Seniorów w Łodzi
 • Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Marek Kowalski – Kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi koordynator projektu HARC – Healthy Ageing Research Centre

Organizatorami Konkursu i Gali Drzewo Pokoleń był Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów  konkursu składamy na ręce Pani Zofii Pawelec, której życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w dotychczasowej działalności.

 

Dyrekcja oraz pracownicy

MOPSCOS w Zduńskiej Woli

 

czytaj dalej >>>

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie uformowała się grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 16:00 w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie funkcjonującym w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”.

Zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie obecnie lub w przeszłości na spotkania grupy. Zapewniamy pomoc i profesjonalne wsparcie. Grupę prowadzi wykwalifikowany psycholog Punktu ds. Przemocy w rodzinie – p. Emilia Szaflik.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej lub w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie – p. Michałem Dutkiewiczem (tel. 724-901-986) lub p. Elżbietą Stępniak (tel. 724-901-982).

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że trwa nabór do mieszkania chronionego przeznaczonego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

 

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

czytaj dalej >>>

Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne

W związku z panującymi mrozami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.
Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkiwania, w tym m.in. na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, pustostanach należy przekazywać służbom społecznym:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
 2. Komenda Powiatowa Policji 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43  824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 700-2200
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
 • udzielenia schronienia
 • zapewnienie posiłku
 • zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania instytucji oraz indywidualna wrażliwość Państwa pozwoli wesprzeć w czasie tegorocznej zimy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.
Czasami jeden telefon może uratować czyjeś życie.

 

czytaj dalej >>>

Informacja dotycząca Programu „Czyste Powietrze”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 roku został przyjęty przez Radę Ministrów pakiet niezbędnych do podjęcia działań w celu zdecydowanej poprawy jakości powietrza w kraju, rekomendowany przez Komitet Stały Rady Ministrów, pod nazwą Program „Czyste Powietrze”.
W ramach Programu istniej możliwość pozyskania środków na:
– wymianę kotłów
– uzyskanie dodatków energetycznych

– środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.

„Program Czyste Powietrze” – przydatne linki

 

MINISTERSTWO ENERGII

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

 

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

 

Ulotka

 

Informator

 

czytaj dalej >>>

Wsparcie w formie mieszkania chronionego

INFORMACJA

dotycząca wsparcia w formie mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zostało utworzone mieszkanie chronione, położone w bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 10 m 16.
Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta.

 

Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby przebywające tam pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

 

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

 

czytaj dalej >>>

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji najpiękniejszych Świąt Roku – Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią nocy wigilijnej, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych Świąt, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz samych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń i planów w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

 

Życzenia przesyłają
Dyrekcja oraz Pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli

 

czytaj dalej >>>

Prośba o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne

W nawiązaniu do Apelu Wojewody Łódzkiego w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2017/2018 uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, w szczególności rodziny z dziećmi i zgłaszanie takich osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

 

Do wiadomości podajemy aktualną bazę danych o placówkach działających na terenie województwa łódzkiego, które niosą pomoc osobom bezdomnym.

 

Dziękujemy za współpracę.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej