Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach.

INFORMACJA 

dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2018 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programów może być przyznana bezpłatnie: 

  • rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2018 r. kwoty 771 zł. netto,

od października 2018 r. kwoty 792 zł. netto,

  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r.,

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka listy uprawnionych uczniów lub dzieci oraz liczby wydanych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 10 00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73,
823 53 96.

czytaj dalej >>>

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)”. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat, w tym osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – tzw. osób kategorii NEET. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w załączniku.

czytaj dalej >>>

Projekt „Kooperacje 3D”

Miasto Zduńska Wola zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na poziomie instytucji w projekcie weźmie udział Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Celem głównym konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wypracowanie i wdrożenie na terenie kraju 3 modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

czytaj dalej >>>

Urząd Miasta czynny dłużej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia „Dobry Start” 300+ są przyjmowane w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. W dniach 1 – 17 sierpnia Urząd Miasta będzie czynny do godziny 17:30.

czytaj dalej >>>

Warsztat Terapii Zajęciowej – zaproszenie na zajęcia

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Bonex w Zduńskiej Woli ul. Zielona 5 zaprasza osoby z niepełnosprawnością od 16 r. ż. posiadające wskazanie do terapii zajęciowej.

Działania Warsztatu obejmują:

– terapię zawodową i społeczną

– rehabilitację ruchową

– trening ekonomiczny

– wsparcie psychologa

– wycieczki, spotkania integracyjne

– zajęcia teatralne i muzyczne

– zajęcia w grupach terapeutycznych

 

Szczegółowych informacji udziela:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Bonex w Zduńskiej Woli

ul. Zielona 5

tel. 534 222 061

 

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Projekt skierowany do osób niepracujących

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi realizuje projekt skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej:

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html

czytaj dalej >>>

Fundacja ŚWIETLIK

FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

W tym celu realizuje programy:

  1. Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
  2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
  3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
  4. Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – czuwa nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
  5. Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 r. – informuje o przywilejach jakie program ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
  6. Transport – zapewnia przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansuje.

Kryteria przyznawania pomocy:

– wiek podopiecznych do 75 roku życia;

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma (całkowicie).

 

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

Przez e-mail: kontakt@fundacjaswietlik.pl

Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

FUNDACJA ŚWIETLIK

Ul. Konwiktorska 7/33

00-216 Warszawa

KRS: 0000666060

 

FUNDACJA odpowie na każdy e-mail, telefon lub list. Postara się pomóc każdemu z osób potrzebujących.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej