Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Empatyczna Edukacja ⇒ Empatyczna Polska

MOPSCOS został partnerem II konferencji z cyklu Empatyczna Edukacja ⇒ Empatyczna Polska, organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, Szkołę Trenerów komunikacji opartej na Empatii oraz Miejski Dom Kultury Centrum Integracji Ratusz.

W dniach 12 – 13.10.2018 r. w wykładach i warsztatach pt. „Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury” oraz „Dwa mózgi w szkole czyli dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?” udział wzięli pracownicy socjalni, asystenci rodziny i rodziny objęte wsparciem naszego Ośrodka.

Celem głównym spotkań było poznanie komunikacji szczerej, opartej na faktach i pozwalającej znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie oraz poznanie etapów dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego, konsekwencji zmian w okresie adolescencji i szukania rozwiązań w zrozumieniu nastolatka.

Prelegentami dwudniowych wykładów i warsztatów byli: prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, dr Marek Kaczmarzyk, dr Marzena Żylińska, prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko.

 

czytaj dalej >>>

Zaproszenie do udziału w projekcie „Karsznice dla Seniora”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Karsznice dla Seniora”. Pierwsze spotkanie rozpoczynające projekt odbędzie się 15 listopada o godzinie 15:00.

Zapraszamy wszystkich Seniorów zamieszkujących na osiedlu Karsznice.

czytaj dalej >>>

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że od dnia 15.10.2018 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018. Ośrodek nawiązał współpracę z Ruchem Pomocy Bezrobotnym ul. Mickiewicza 11b i Parafią św. Pawła Apostoła ul. Zielona 49a.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych, codziennie w godzinach 7:30 – 15 :30.

czytaj dalej >>>

Dyżury pracownika socjalnego w MDK w Karsznicach

Od miesiąca października 2018 r. w Filii MDK ul. 1-go Maja 5 – 7 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 13:00 do 15:30 dyżur pełni pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Podczas dyżuru zainteresowani mieszkańcy Osiedla Karsznice otrzymają informację o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia między innymi z obszaru pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz o możliwości skorzystania z porad specjalistów w związku z występującymi problemami.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej >>>

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Dodatkowych informacji udzielają:

Beata Synowiec – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 07

Monika Serafin – Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 82

Beata Stolińska – radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 92 (czwartek 10.00-12.00, piątek 10.00-12.00)

Wymagane dokumenty:

– CV

– zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w formie papierowej na adres: Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21b lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mopscos.pl

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98 – 220 Zduńska Wola, tel.: 43 823 53 20, adres e – mail: sekretariat@mopscos.pl
  Dane Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska wola, ul. Getta Żydowskiego 21B : tel. 43 825 53 20, adres e – mail: iod@mopscos.pl
 2. Celem zbierania danych jest prowadzenie rekrutacji.
 3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z kandydatem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podjęciu decyzji  w tym profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru i zostały umieszczone w protokole).
 10. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone na wskazany adres lub odebrane osobiście. W przypadku braku adresu po upływie miesiąca dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
czytaj dalej >>>

Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach.

INFORMACJA 

dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2018 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programów może być przyznana bezpłatnie: 

 • rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2018 r. kwoty 771 zł. netto,

od października 2018 r. kwoty 792 zł. netto,

 • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r.,

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka listy uprawnionych uczniów lub dzieci oraz liczby wydanych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 10 00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73,
823 53 96.

czytaj dalej >>>

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)”. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat, w tym osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – tzw. osób kategorii NEET. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w załączniku.

czytaj dalej >>>

Projekt „Kooperacje 3D”

Miasto Zduńska Wola zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na poziomie instytucji w projekcie weźmie udział Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Celem głównym konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wypracowanie i wdrożenie na terenie kraju 3 modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

czytaj dalej >>>

Urząd Miasta czynny dłużej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia „Dobry Start” 300+ są przyjmowane w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. W dniach 1 – 17 sierpnia Urząd Miasta będzie czynny do godziny 17:30.

czytaj dalej >>>

Warsztat Terapii Zajęciowej – zaproszenie na zajęcia

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Bonex w Zduńskiej Woli ul. Zielona 5 zaprasza osoby z niepełnosprawnością od 16 r. ż. posiadające wskazanie do terapii zajęciowej.

Działania Warsztatu obejmują:

– terapię zawodową i społeczną

– rehabilitację ruchową

– trening ekonomiczny

– wsparcie psychologa

– wycieczki, spotkania integracyjne

– zajęcia teatralne i muzyczne

– zajęcia w grupach terapeutycznych

 

Szczegółowych informacji udziela:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Bonex w Zduńskiej Woli

ul. Zielona 5

tel. 534 222 061

 

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Projekt skierowany do osób niepracujących

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi realizuje projekt skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej:

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html

czytaj dalej >>>

Fundacja ŚWIETLIK

FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

W tym celu realizuje programy:

 1. Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
 3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
 4. Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – czuwa nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
 5. Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 r. – informuje o przywilejach jakie program ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
 6. Transport – zapewnia przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansuje.

Kryteria przyznawania pomocy:

– wiek podopiecznych do 75 roku życia;

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma (całkowicie).

 

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

Przez e-mail: kontakt@fundacjaswietlik.pl

Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

FUNDACJA ŚWIETLIK

Ul. Konwiktorska 7/33

00-216 Warszawa

KRS: 0000666060

 

FUNDACJA odpowie na każdy e-mail, telefon lub list. Postara się pomóc każdemu z osób potrzebujących.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej