Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Bezpłatna mediacja od 1 stycznia 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Będzie ona obejmowała:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nie obejmie ona z kolei spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Samą mediację będzie prowadził mediator, którym może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatnej mediacji nie będzie mogła prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio:

– świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie,
– była świadkiem,
– wydawała opinię,
– sporządzała wywiad środowiskowy
– prowadziła terapię.

Mediacji nie będzie mogła przeprowadzić również osoba, co do której istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące jej bezstronności. Należy pamiętać, że w takim przypadku mediator odmówi przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, jednocześnie informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej „punktami”. Nieodpłatną mediację poza mediatorem może również prowadzić osoba, udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001467

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Zduńskiej Woli

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Żeromskiego 3 a
punkt czynny:

poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8:00 – 12:00
środy w godz. 11:00 – 15:00
piątki w godz. 12:00 – 16:00

 

czytaj dalej >>>

Spotkanie dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, którego celem jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w dniu 22 stycznia 2020 r. o godzinie 16:30.

czytaj dalej >>>

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, iż realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Adresatami projektu są młode osoby bezrobotne do 30 roku życia bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy  w Zduńskiej woli informuje, iż w ramach projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach wsparcia celu tematycznego 9 w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego 2014-2020.

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą przebywające tam pod opieką specjalistów osoby, do prowadzenia samodzielnego życia.
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

czytaj dalej >>>

Nabór – Asystent osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli poszukuje osoby na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 823 53 92 lub w siedzibie Ośrodka.

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą przebywające tam pod opieką specjalistów osoby, do prowadzenia samodzielnego życia.
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

czytaj dalej >>>

Warsztaty motywacyjne dla mieszkańców województwa łódzkiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniach 28-29 października oraz 6-8 listopada 2019 r. będzie organizował warsztaty motywacyjne dla mieszkańców województwa łódzkiego. Mają one na celu zachęcenie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projektach aktywizacyjnych finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Uczestnicy mogą zapisywać się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.rpo.wup.lodz.pl/warszaty-motywacyjne

maila rpo@wup.lodz.pl

pod numerem telefonu 42 638 91 39 lub 30

 

czytaj dalej >>>

Ogólnopolski dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię

Wrzesień to miesiąc ogólnoświatowego solidaryzowania się z osobami chorymi na schizofrenię. Mało kto ma świadomość, że ta choroba może dotknąć każdego z nas. Celem akcji Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię jest niwelowanie i przeciwdziałanie piętnowaniu, dyskryminacji i izolacji społecznej osób cierpiących z powodu schizofrenii oraz przełamywanie stereotypów i edukacja społeczeństwa.

Osoby cierpiące na schizofrenię, mają trudności w odróżnianiu fantazji od rzeczywistości, zachowaniu realnego toku myślowego i panowania nad emocjami. Dotyka około 1 proc. populacji, najczęściej osoby młode, wchodzące w dorosłe życie.

Rodzina jest najważniejszym sprzymierzeńcem osoby chorej i lekarza. W obliczu choroby potrafi uruchomić siły, które mogą sprzyjać procesowi zdrowienia, zwiększyć szansę pacjenta na powrót do środowiska, a równocześnie pomóc członkom rodziny uporać się z presją choroby i różnymi uczuciami jej towarzyszącymi.

Osoby, rodziny potrzebujące wsparcia specjalistów prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

czytaj dalej >>>

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie musisz spełnić określone warunki.
Dowiedz się więcej o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na stronie http://www.zus.pl

 1. Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?
 2. Co powinieneś zrobić aby uzyskać świadczenie?
 3. Jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające?
 4. W jakim czasie otrzymasz decyzję?
 5. Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?
 6. Od jakiej daty przyznamy świadczenie uzupełniające?
 7. O czym musisz nas powiadomić, jeśli będziesz dostawać świadczenie uzupełniające?
 8. Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją
 9. Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 10. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

  1. ukończyłeś 18 lat
  2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.
  4. musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce
  5. mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Sprawdź w Katalogu świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 300 kb) czy świadczenia, które otrzymujesz są świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych.

WAŻNE!
Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

Co powinieneś zrobić aby uzyskać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek. Wniosek możesz złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony http://www.zus.pl, znajdziesz go również w salach obsługi klientów w naszych placówkach.

Do wniosku o świadczenie uzupełniające dołącz:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo

wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

Jeśli mamy takie orzeczenie w Twojej dokumentacji emerytalno-rentowej – nie musisz go dołączać.

 • jeśli masz prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:

 • kartę badania profilaktycznego,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Jeśli posiadasz – dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające?

We wniosku podaj następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • imię ojca i matki
  • PESEL – a jeśli go nie posiadasz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć
 2. Dane adresowe:
  • adres zameldowania
  • adres zamieszkania i adres do korespondencji – jeśli są inne niż adres zameldowania,
 3. Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
  • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
  • wysokość świadczenia
  • nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 4. Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
  • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
  • wysokość świadczenia
  • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie
 5. Inne informacje, które maja wpływ na rozpatrzenie wniosku:
  • jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500+, złożyłeś jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – podaj nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
  • oświadczenie czy aktualnie przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
  • jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa wskaż czy masz prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa
 6.  Twój podpis.

  Pomoc przy wypełnianiu wniosku uzyskasz we wszystkich naszych placówkach na salach obsługi klientów – w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

W jakim czasie otrzymasz decyzję?

Decyzję wydamy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WAŻNE!
Jeśli złożysz wniosek przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego będziemy mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.

Od jakiej daty przyznamy świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające przyznamy Ci od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.

O czym musisz nas powiadomić, jeśli będziesz dostawać świadczenie uzupełniające?

Masz obowiązek powiadomić nas o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość. W szczególności dotyczy to takich sytuacji:

 • uzyskasz prawo do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny, oraz będziesz pobierać takie świadczenie,
 • zwiększy się kwota świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej),
 • zostaniesz tymczasowo aresztowany albo będziesz odbywać karę pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego).

Jeśli nie powiadomisz nas o tych okolicznościach i wypłacimy Ci świadczenie, do którego utraciłeś prawo, będziesz musiał je zwrócić. Jeśli wypłacimy Ci świadczenie w zawyżonej kwocie, będziesz musiał zwrócić jego zawyżoną część.

Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie świadczenia uzupełniającego, masz prawo odwołać się od tej decyzji.

Odwołanie masz prawo wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będziesz mógł jej zaskarżyć do sądu.

Odwołanie możesz złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku
w godzinach: 730 – 1530.

Informacje można uzyskać również na stronie internetowej ośrodka http://www.mopscos.pl
oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 95, 823 53 96.

czytaj dalej >>>

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w Łodzi Fundacja Subvenio realizuje wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy Przestępstwem. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultację psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa. Fundacja oferuje także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa. Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa. W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek – godziny 10 – 20

środa, czwartek, piątek – godziny 8 – 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt „Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019 – 2021. W 2020 roku uruchomiony zostanie  obiekt  centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz  psychologiczne. Wprowadzona będzie także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

Specjalistyczne Centrum Pomocy 2019 – 2021

czytaj dalej >>>

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Centrum kształcenia i wychowania OHP w Dobieszkowie prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 młodzieży w wieku 15 – 18 lat do:

 1. szkoły podstawowej z klasami przysposabiającymi do pracy – klasy VII i VIII
 2. szkoły branżowej I stopnia – klasy I, II, III

Szkoły oraz warsztaty praktycznej nauki zawodu działają na terenie dobieszkowskiego centrum. Przyuczenie oraz nauka zawodu odbywać się będzie w zawodach: kucharz, fryzjer, krawiec, stolarz i ślusarz.

Uczestnikowi zapewnione zostaną bezpłatnie:

 • wyżywienie i zakwaterowanie w internacie
 • 24 godzinna pomoc pedagoga i psychologa
 • pomoc w nauce oraz zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne
 • bezpłatne praktyki zagraniczne w ramach projektów UE
 • poszerzenie uzdolnień w różnorodnych kołach zainteresowań

Prosimy o kierowanie zainteresowanych do:

Hufca pracy w Zduńskiej Woli,

ul. Szadkowska 6c,

tel. 43 785 700 589

e-mail: hufiec5-15@lodz.ohp.pl

czytaj dalej >>>

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Dnia 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Jego celem jest zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia.

Osoby potrzebujące wsparcia i pomocy prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do specjalistów Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

czytaj dalej >>>

Gala finałowa projektu „Karsznice dla Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, serdecznie zaprasza wszystkich seniorów zamieszkałych na os. Karsznice do udziału w Gali finałowej projektu „Karsznice dla Seniora”, która odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. o godz. 15:00 w filii Miejskiego Domu Kultury na os. Karsznice.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób starszych po 60-tym roku życia oraz rozszerzenie dostępu do usług społecznych poprzez kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Osiedla Karsznice.

czytaj dalej >>>

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na terenie powiatu zduńskowolskiego został uruchomiony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoba pierwszego kontaktu pełni dyżur w Zduńskiej Woli w budynku przy ul. Łaska 88 (III piętro, pokój 335).

Po BEZPŁATNĄ pomoc można się zgłaszać od poniedziałku do soboty (informacja na plakacie):

Poniedziałek – wtorek 1300-2000

Środa – piątek 800-1500

Sobota 1000-1400

Aby otrzymać pomoc należy:

 • spotkać się z osobą pierwszego kontaktu,
 • uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub świadka przestępstwa,
 • przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające przestępstwo.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem:

 • przemocy domowej,
 • przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • przestępstwa seksualnego,
 • kradzieży/ oszustwa,
 • wypadku drogowego,
 • pozbawienia alimentów,
 • innego przestępstwa

zgłoś się po darmową pomoc prawną, psychoterapeutyczną, psychologiczną, materialną.

Pomoc materialna obejmuję między innymi:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie robót budowlanych, tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia.

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem
Całodobowa infolinia
98-220 Zduńska Wola
ul. Łaska 88
Tel. 43 659 20 09

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola
Łaska 88
tel. 43 659 20 09

https://www.trampolinazdunskawola.com/

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej