Wparcie rodziny

Wsparcie rodziny w środowisku polega głównie na prowadzonej z rodziną pracy socjalnej, w którą włączone są inne wzmacniające i wspierające formy pomocy. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej zgodnie z ustaloną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.). Zadania te jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, Policją, instytucjami oświatowymi oraz podmiotami leczniczymi.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są wykonywane zgodnie z zasadą pomocniczości. Wspierając rodzinę dysfunkcyjną, skupiając się na jej indywidualnych problemach, należy przede wszystkim pamiętać o jej zasobach i możliwościach.

Pracownik socjalny realizując zadania w ramach wspierania rodziny korzysta w swojej pracy z takich instrumentów jak: poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia.

Niezbędna i nieoceniona przy współpracy z rodziną jest pomoc asystenta rodziny, który przez pewien czas wspiera rodzinę i w trakcie wspólnych działań z członkami rodziny pracuje m.in.: nad zwiększeniem poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej właściwe wychowanie dzieci tak aby w przyszłości rodzina samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Pracownicy wspierający rodziny w przezwyciężaniu trudności opiekuńczych i wychowawczych.

Dowiedz się więcej