Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejData dodania: 23 listopada 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wyróżnienie otrzymali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli – członkowie Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie – Elżbieta Stępniak i Michał Dutkiewicz. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Dniu Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2018 r. – w Kancelarii Rady Ministrów.

Serdecznie gratulujemy!

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka działa Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, który prowadzą doświadczeni pracownicy socjalni – Pani Elżbietę Stępniak i Pan Michała Dutkiewicza. Komórka ta w ramach swoich zadań niesieniem pomocy ofiarom przemocy, prowadzi działania informacyjne i profilaktyczne dot. zjawiska przemocy w rodzinie, współpracuje z instytucjami na rzecz edukacji sprawców przemocy w rodzinie, organizuje warsztaty, grupy wsparcia, projekty socjalne. Członkowie Zespołu prowadzą procedurę Niebieskie Karty.

Pani Elżbieta Stępniak oraz Pan Michał Dutkiewicz pracują także w działającym przy Ośrodku Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie udzielając poradnictwa socjalnego, wsparcia dla pokrzywdzonych, podejmując interwencje w środowisku, współpracując z przedstawicielami instytucji i organizacji m.in. pracownikami socjalnymi z rejonów pracy socjalnej, kuratorami, dzielnicowymi, prokuraturą, psychologiem, specjalistą ds. uzależnień. Punkt mieści się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz i jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta Zduńska Wola.

W Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie działa grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, a jej spotkania odbywają się cyklicznie w każdy piątek.

Zakres pomocy Punktu ds. Przemocy w Rodzinie obejmuje m.in. udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej ofiarom przemocy, wspieranie pokrzywdzonych, edukację pokrzywdzonych i sprawców przemocy, pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz wsparcie ww. osób w ramach warsztatów.

Zespół realizuje projekt socjalny pn. „Uwierz w siebie”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu w 2018 r. odbyły się warsztaty z zakresu praktycznych zachowań w sytuacjach kryzysowych.

List minister Elżbiety Rafalskiej do pracowników socjalnych

Kategorie

Dowiedz się więcej