rok.

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzenie Nr 166/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 kwietania 2011 r. - Regulamin działania Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Zduńskiej         Woli


Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r., w której przyjęto warunki funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wchodzą:
 1. Halina Szremska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
 2. Mirosława Jakubowska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS COS w Zduńskiej Woli
 3. Beata Synowiec - Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej MOPS COS w Zduńskiej Woli
 4. Katarzyna Piotrowska - psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli
 5. Anna Jaros - pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli
 6. Grażyna Józiak - Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
 7. Aleksandra Piczman - przedstawiciel Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli
 8. Antoni Stelmasiak - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli
 9. Sławomir Glazar - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
 10. Iwona Ślusarczyk - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
 11. Grzegorz Sapiejka - przedstawiciel klubów abstynenckich w Zduńskiej Woli
 12. Agnieszka Karpacz - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli
 13. Elżbieta Śpikowska - przedstawiciel Urzędu Miasta Zduńska Wola
 14. Iwona Kamińska - przedstawiciel oświaty
 15. Zofia Tarczyńska - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
W ramach powołanego Zespołu pracują Grupy Robocze w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

Uchwała Nr V/38/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli