rok.

Świetlica Środowiskowa


Od dnia 24 listopada b.r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje Świetlica środowiskowa działająca w ramach Centrum Integracji "Ratusz" z siedzibą przy Placu Wolności 26.

Świetlica czynna jest w godzinach 1500 - 1900. W zajęciach świetlicowych docelowo bierze udział 30 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z dziećmi pracuje 2 wychowawców.
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może skorzystać z dożywiania.
W świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Pomocy w odrabianiu lekcji, utrwalaniu wiadomości szkolnych udzielają wychowawcy.
Zapisy do świetlicy odbywają się na podstawie:
  1. Karty zgłoszenia dziecka do placówki;
  2. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z placówki.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są kandydatury dzieci pochodzących z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

PDFKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Placówki Wsparcia Dziennego "Świetlicy środowiskowej - Zduńskowolskiego Centrum Integracji"

PDFOświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z placówki

PDFUchwała Nr LIII/655/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica środowiskowa Zduńskowolskie Centrum Integracji"

PDFZarządzenie nr 11/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z dnia 31.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego placówki wsparcia dziennego "Świetlica środowiskowa Zduńskowolskie Centrum Integracji"

PDFRegulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji