rok.

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 1754 ). .

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm. ).


Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 19 ).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm. ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo ( Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z późn. zm. ).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289 ).


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207 ).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2008 r., nr. 164, poz. 1027 ).

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2010 r., nr. 229, poz. 1497 ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2011 r., nr. 126, poz. 718 ).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2010 r., nr. 125, poz. 842 ).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz. U. z 2011 r., nr. 126, poz. 718 ).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. z 2011 r., nr. 106, poz. 622 ).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst ujednolicony, stan na dzień 18.07.2011 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., nr. 234, poz. 1536 ).

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - tekst ujednolicony, stan na 22.11.2010 r. ( tj. Dz. U. z 2000 r., nr. 23, poz. 295 ).

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej - tekst ujednolicony, stan na dzień 10.05.2011 r. ( tj. Dz. U. z 2003 r., nr. 135, poz. 1268 ).