rok.

Pomoc państwa w zakresie dożywianiaUchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

Uchwała nr XLV/571/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 marca 2014 r., poz. 1442).

Uchwała Nr XLV/570/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( Dz. U. Województwa Łódzkiego z 24 marca 2014 r. poz. 1441 ).

Uchwała nr XLV/570/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 marca 2014 r., poz. 1441) i uchwałą nr XLV/572/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, będących w zakresie zadań własnych, przyznanych pod warunkiem zwrotu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 02 kwietnia 2014 r., poz. 1594).

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 182 i 509 z późn. zm. ).

- osoba samotnie gospodarująca - 634 x 150% = 951

- dochód na osobę w rodzinie - 514 x 150% = 771

Dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MOPSCOS.