rok.

Dla kogo pomoc


Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
 • terapii i mediacji
 • usług dla rodzin z dziećmi
 • pomocy prawnej
 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

Asystent rodziny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 1. 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 4. 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 5. 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 6. 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 7. 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin
 8. 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 9. 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
 10. 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 11. 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 12. 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 13. 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 14. 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 15. 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny
 16. 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 17. 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 18. 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 19. 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.