rok.


MIESZKANIE CHRONIONE

Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zostało utworzone mieszkanie chronione, położone w bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 10 m 16. Mieszkanie prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta.

Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Uchwała Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dokumenty dotyczące pobytu w mieszkaniu chronionym:

Zarządzenie nr 1/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym

Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

Załączniki do regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli