rok.

Klub Integracji Społecznej


Po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie, w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm. ) zostały zdefiniowane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jako osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym.

Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.
Dzięki wprowadzeniu rozwiązań prawnych ustawy o zatrudnieniu socjalnym możliwe jest organizowanie i tworzenie Klubów Integracji Społecznej, w którym będzie wykorzystywany bardzo rozległy pakiet usług ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego.
Realizacja usług Klubu Integracji Społecznej wpisuje się w wyznaczone kierunki działań polityki społecznej w dokumencie pod nazwą:

Krajowy Plan Działań na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2004 -2006. Działalność Klubu Integracji Społecznej wpisuje się w zadania określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2005 -2009.

Klub Integracji Społecznej - to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielanie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, pobytu oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna udzielająca wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, który stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnicy zajęć w Klubie Integracji Społecznej to osoby, zaliczane do takich grup ryzyka jak:

a) bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

b) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

d) chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

e) bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczeni do kategorii długotrwale pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,

f) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

g) uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Reintegracja społeczna - to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Reintegracja zawodowa - to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Podstawowe cele i zakres świadczonych usług przez Klub Integracji Społecznej

1. Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które wpisują się szeroko w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
To wszechstronne, kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.
Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest prowadzenie reintegracji w kilku wymiarach:

a) wymiar społeczno - interpersonalny, rozumiany jako odbudowanie zniszczonych więzi, kształtowanie postaw aktywnych i współpracujących,

b) wymiar kulturowy, rozumiany jako powrót do norm społecznie sankcjonowanych i uznawanych jako korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny czy grupy wspólnotowej,

c) wymiar duchowo - moralny oraz psychologiczny rozumiany, jako odbudowywanie i dążenie do stosowania trwałego systemu wartości, zasad i reguł w codziennym życiu, rozwijaniu osobistych aspiracji, wyznaczenie sobie kierunków i celów życiowych,

d) wymiar zawodowy, rozumiany jako przywracanie, nabywanie oraz poszukiwanie wyższych kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia umiejętności zawodowych, poszukiwanie stałego zatrudnienia,

e) wymiar obywatelski, rozumiany jako utożsamianie się z postawami współpracy i współodpowiedzialności wobec współmieszkańców danego lokalnego obszaru.

Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest organizowanie doraźnej pomocy dla osób podlegających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu, poprzez organizowanie robót publicznych oraz kierowanie do innych form zatrudnienia. Ścisła współpraca z Gminą, Powiatowym Urzędem Pracy, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i innymi.
Świadczenie usług przez Klub Integracji Społecznej powinno zmierzać do uzyskania wśród uczestników przeświadczenia o potrzebie:

a) wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu,

b) samodzielnego zdobywania wiedzy, wymianie informacji i doświadczeń,

c) ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,

d) konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

Plan zajęć w Klubie Integracji Społecznej
Program może być realizowany do 12 miesięcy.
Celem działań jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zostanie on zrealizowany poprzez szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w rozwoju osobistym.

Celem jest edukacja personalna, zawodowa i społeczna ułatwiająca osiągnięcie samodzielności ekonomicznej poprzez zatrudnienie.

Reintegracja społeczna

1. Diagnoza osobowościowa - każdy z uczestników zostanie zdiagnozowany przez psychologa przy współpracy pracowników socjalnych i doradcy zawodowego w celu dokładnego określenia jego potrzeb i deficytów oraz jego sytuacji życiowej.

Narzędzia diagnozy:

- ankieta ogólna,

- kwestionariusz preferencyjny i zainteresowań,

- kwestionariusz lub test psychometryczny służący do oceny początkowego poziomu

umiejętności i predyspozycji uczestników.

2. Samopomocowe grupy wsparcia - uczestnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych grup klasyfikacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Proces animowania działalności samopomocowych grup wsparcia będzie polegał na angażowaniu umiejętności członków w celu zaspokojenia ich potrzeb. Zostaną utworzone grupy dostosowane do problemów uczestników.
W ramach tych grup będą prowadzone zajęcia wprowadzające elementy terapii grupowej, w której poprzez wymianę doświadczeń osoby znajdujące się w podobnej sytuacji będą wspierać się wzajemnie.

3. Zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej. Szeroko pojmowana inteligencja emocjonalna wpływa na prawidłowe relacje jednostki ze społeczeństwem. Braki w tym zakresie można zniwelować poprzez odpowiedni trening interpersonalny. W tym celu przez cały okres trwania projektu będą prowadzone zajęcia warsztatowe obejmujące:

- zajęcia z komunikacji społecznej,

- asertywności,

- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości,

- radzenie sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych,

- naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji.


4. Edukacja w grupie samokształceniowej. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez któregoś z uczestników pod kierunkiem wolontariusza na temat zgłoszony wcześniej przez grupę.
Tematy będą wybierane z następujących dziedzin:

- aktualne zagadnienia społeczno - ekonomiczne,

- zagadnienia etyki i kultury,

- profilaktyk uzależnień,

- społeczeństwo obywatelskie,

- gospodarka wolnorynkowa,

- inne.


Na zajęcia będą zapraszani specjaliści w charakterze ekspertów.

5. Proponowanie alternatywnych form spędzania czasu - uzupełnieniem zajęć prowadzonych w Klubie będą różnorodne formy spędzania wolnego czasu, np. zajęcia rekreacyjne, czytanie prasy, różne gry i zabawy, wycieczki.
( Działania te realizowane w trakcie trwania programu w zależności od okoliczności związanych z wdrażaniem innych działań jako ich uzupełnienie i urozmaicenie z nastawieniem na aktywne formy spędzania wolnego czasu ).

Reintegracja zawodowa

1. Badanie preferencji zawodowych - zostaną one przeprowadzone przez psychologa przy użyciu testu Hollanda, służącego do określenia kierunków rozwoju i preferencji osobowych uczestników.

2. Budowanie Indywidualnych Planów Działania - na podstawie informacji zebranych przez psychologa/pracownika socjalnego/pedagoga/ doradcy zawodowego zostaną opracowane IPD na podstawie których uczestnicy mogą zostać zakwalifikowani na indywidualne kursy podnoszące kwalifikacje, dobrane odpowiednio do ich preferencji i możliwości zawodowych oraz do zidentyfikowanych przez pracowników Klubu zapotrzebowań lokalnego rynku pracy.

3. Kształtowanie postawy pro-aktywnej podczas trwania programu zostanie przeprowadzony cykl zajęć warsztatowych obejmujących edukację personalną i zawodową uczestników, umożliwiającą:

- nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych i podań,

- zapoznanie z podstawami prawa: pracy, działalności gospodarczej, administracyjnego, przepisów bhp i p. poż.,

- poznanie charakteru pracy i struktury organizacyjnej bezpośrednio w zakładzie pracy,

- nauka autoprezentacji i symulowanie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,

- kształtowanie nawyków pracy poprzez poznanie charakteru pracy i struktury organizacyjnej bezpośrednio w zakładzie pracy,

- opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji.

3. Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe:

- kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu,

- podstawowy kurs językowy,

lub inne na podstawie Indywidualnych Planów Działania.Regulamin organizacyjny
Zawiadomienie o wpisie do rejestru Klubów Integracji Społecznej