rok.

Karta Dużej Rodziny - Wymagane dokumenty


Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
  • W przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  • W przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.
  • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
  • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności.
  • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej do wniosku dołącza się zeskanowane dokumenty, o których mowa powyżej.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ulica Getta Żydowskiego 21B w pokoju nr 1.

PDFWniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

PDFOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

PDFOświadczenie o planowanym ukończeniu nauki w szkole lub szkole wyższej

PDFOświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

PDFPouczenie

PDFInformacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

ExcelOferta Partnerów - Karta Dużej Rodziny

PDFUstawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785)

PDFRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1454)