rok.

I. Koordynatorami programu Centrum Aktywności Lokalnej są:

- Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie

- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" w Łodzi


Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, jest organizacją pozarządową, działającą od 2000 r. Głównymi celami stowarzyszenia są:

animowanie rozwoju lokalnego, poprzez pobudzanie inicjatywy, wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli, działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL nie tworzy nowych struktur, lecz działa w oparciu o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Jednym z programów prowadzonych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej jest: Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to program promujący "animacyjny" model działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym. Umożliwia im nowoczesną diagnozę lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń na obszarach rozwoju, tj. ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i kulturowym. Innowacyjność tej koncepcji polega na tym, aby nie koncentrować się na jednym obszarze działania lecz potrzeb na daną społeczność całościowo.

Instytucja pracująca metodą CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego. W wyniku działań podejmowanych w ramach tego programu szkolona jest kadra Ośrodka, powstają mapy zasobów i potrzeb, tworzone są lokalne koalicje na rzecz pracy w środowisku celem rozwiązywania pojawiających się problemów, powstały punkty informacji obywatelskiej, zespoły interdyscyplinarne ( wyjazdowe i stacjonarne ), grupy samopomocowe, animowana jest praca wolontarystyczna, inicjowane są akcje i projekty z udziałem szerokiego grona koalicjantów. Program jest również narzędziem organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, rekreacyjnych, okolicznościowych.


II. Atrakcyjność i konkurencyjność

- Duże znaczenie form oddziaływania w aktywizowaniu środowiska.

- CAL metoda z nowoczesnym obliczem.

- Daje nam dobrą wiedzę, że społeczność jest najważniejsza.

- Skupienie społeczności w wymiarze podstawowym

- bezpośredniość kontaktów międzyludzkich

- problematyka najczęściej związana z realnymi potrzebami jednostki

- działanie zespołowe jako najskuteczniejsza forma aktywności


III. Marketingowy wymiar działań CAL


- marka będąca gwarantem jakości

- jasno zdefiniowana forma aktywności

- systematyzowanie

CAL odświeżył nasze doświadczenia jest otwarty na zwrotne informacje.


IV. Partnerstwo CAL

- współpraca okazjonalna

- współpraca o charakterze stałym

- współpraca z instytucjami edukacyjnymi

- współpraca w zakresie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców

- współpraca z samorządem lokalnym

- sektor prywatny - sponsorzyKwestionariusz zgłoszeniowy do udziału w programie


Certyfikat jakości centrum aktywności lokalnej


Certyfikat jakości centrum aktywności lokalnej 2010 r.

V. Inicjatywy podjęte w ramach CAL

» Rozpoznanie środowiska lokalnego

- opracowano mapę zasobów i potrzeb środowiska lokalnego zawierającą wszystkie elementy rozpoznania środowiska lokalnego m. in.: instytucje i organizacje, zasoby ludzkie, kanały komunikacji, identyfikacje obiektów, tradycje lokalne, - przeprowadzono badania ankietowe w celu poznania problemów i potrzeb społeczności lokalnej,

- zidentyfikowano główne problemy społeczne środowiska,


» Rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku

- pracownicy socjalni MOPSCOS przygotowali i realizują następujące projekty skierowane do mieszkańców Zduńskiej Woli:

  Utworzono:
 • Punkt Informacji Obywatelskiej przy MOPSCOS, ul. Getta Żydowskiego 21B,
 • Punkt Informacji Obywatelskiej przy Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, ul. Srebrna 2a
 • Europejski Punkt Informacyjno - doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy MOPS COS, ul. Getta Żydowskiego 21B.
 • Utworzono Klub Integracji Społecznej przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu oraz aktywizujący zawodowo bezrobotnych mieszkańców z terenu miasta, korzystający z pomocy społecznej.
 • Ponadto przy tut. MOPS COS działa Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w rodzinie. Osoby dotknięte przemocą mogą skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, specjalisty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego.


» Inicjatywy podejmowane w ramach CAL przez pracowników socjalnych MOPS COS.

W latach 2007/ 2008 realizowane były wspólne projekty z partnerem lokalnym Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP:

"Stawiamy na siebie"

"Poznaj siebie"

"Wakacje bez alkoholu"

"Prawo i ja"

"Czuję się bezpiecznie"


W latach 2007/ 2008 przygotowano i realizowano projekty socjalne oraz imprezy aktywizujące społeczności lokalne:

"Rodzina Rodzinie"

"Rodzino nie jesteś sama"

"Tutaj mieszkam"

"Czysto wokół nas"

"Podziel się wiedzą"

"Uśmiech dziecka"

"Klub samotnego Rodzica"

"Wszystkie dzieci mają prawo do uśmiechu"

"Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży w wieku 13-18 lat"

"Agresja rodzin patologicznych"

"Uaktywnianie osób bezrobotnych z problemem alkoholowym"

"Pomagamy i bawimy się razem".

Impreza integracyjna CAL p.h. "Pomóżmy innym aby pomogli sobie sami"


W latach 2009 / 2010 realizowano projekty socjalne oraz imprezy aktywizujące społeczności lokalne:

1. Projekt "Razem możemy więcej".

Projekt realizowany jest w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w systemie ciągłym od dnia 01.01.2008r., adresowany do mieszkańców miasta Zduńska Wola w tym również do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest stworzenie zintegrowanej społeczności, zdolnej rozwiązywać własne, lokalne problemy, w ramach współdziałania i aktywności wielu sił społecznych.

2. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Projekt realizowany od miesiąca stycznia 2008r. w systemie ciągłym. Projekt adresowany jest do osób bezdomnych z terenu miasta. Celem głównym projektu jest wspieranie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych. Udzielanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Przeciwdziałanie w poszerzaniu się zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno-ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych, a także ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

3. Projekt "Mieszkanie bez długu".

Projekt realizowany jest od miesiąca stycznia 2009r., w systemie bezterminowym. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużenia czynszowego u osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Odbiorcami wsparcia proponowanego w ramach projektu są osoby i rodziny bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia, będące beneficjentami pomocy społecznej, zamieszkujące w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" i Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator".

4. Projekt "Przemoc domowa! Stop - nie akceptuję".

Czas realizacji projektu: od 25.11.2009 r. oraz przez cały rok 2010. Projekt kierowany jest do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz osób będących świadkami przemocy; Celem projektu jest zwiększenie dostępu w społeczeństwie do informacji na temat przemocy w rodzinie oraz systemowych rozwiązań dotyczących problemów osób pokrzywdzonych.

5. Projekt "Dzień ludzi bezdomnych".

Projekt realizowany był w miesiącu kwietniu 2010r. Projekt skierowany został do osób bezdomnych z terenu miasta Zduńska Wola, aktualnie korzystających z pomocy MOPS oraz przebywające w Schronisku im. Franciszka Drzewieckiego, w Henrykowie;
Celem projektu było udzielenie wsparcia, zapewnienie pełnej informacji dla osób bezdomnych o instytucjach i programach, które są związane z rozwiązywaniem problemów i przeciwdziałaniem bezdomności".
W ramach działań zaproponowanych w projekcie zorganizowany w dniu 14 kwietnia 2010r. w ramach obchodów Dnia Ludzi Bezdomnych zorganizowane zostało spotkanie osób bezdomnych z przedstawicielami instytucji pomocowych z terenu miasta.

6. Projekt "Wspólna sprawa".

Realizowany był w miesiącach kwiecień - maj 2010. Działania projektu skierowane zostały do mieszkańców osiedla bloków komunalnych przy ul. Złotej w Zduńskiej Woli.
Celem projektu była integracja i uaktywnienie osób zamieszkałych przy osiedlu bloków TBS przy ul. Złotej 6, 8, 8A poprzez dbałość o estetykę swojego otoczenia. Poprawa jakości życia mieszkańców ww. osiedla.

7. Projekt "Sami sobie".

Realizowany był w miesiącach luty - lipiec 2010r.
Projekt adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, długotrwale pozostających bez zatrudnienia.

8. Projekt "Szczęśliwe gniazdo".

Projekt realizowany w miesiącach marcu i kwietniu 2010 r., adresowany był do samotnych matek oraz dzieci z rodzin niepełnych, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.
Celem projektu było zmniejszenie poczucia bezradności kobiet samotnie wychowujących dzieci.

9. Projekt "Uaktywnienie osób bezrobotnych".

Projekt realizowano od dn. 11.04.2010 r. do 31.12.2010 r. Działania projektu skierowano do osób bezrobotnych będących jednocześnie klientami pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz przygotowanie do powrotu na rynek pracy.

10. Udział w obchodach "Dnia sprzeciwu wobec bicia dzieci".

Przedsięwzięcie realizowane było w dniu 30 kwietnia 2010r. W tym dniu zorganizowany został Dzień Otwarty w ramach kampanii "Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci". Celem udziału w obchodach tego ważnego dnia było przypomnienie o potrzebie niesienia pomocy dzieciom doświadczającym przemocy. Akcja miała charakter edukacyjny i informacyjny. Osoby zainteresowane miały okazję spotkania się z pracownikiem socjalnym w siedzibie tut. MOPS COS oraz możliwość uzyskania wiadomości o instytucjach, w których mogą uzyskać pomoc ofiary przemocy. Taki dzień organizowany będzie co roku, a oferta związana z jego obchodami zostanie rozszerzana w miarę potrzeb.

11.Udział w obchodach "Międzynarodowego Dnia Rodzin".

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w miesiącu maju - 2010 r., kierowane było do rodzin z terenu miasta Zduńska Wola, w których występuje niepełnosprawność. Celem włączenia się w ww. obchody było udzielenie wsparcia rodzinom, w których występuje niepełnosprawność. W ramach podjętych działań w MOPS COS zorganizowane zostały Dni Otwarte dla rodzin mieszkających w naszym mieście, w których występuje niepełnosprawność. Członkowie tych rodzin mogli skorzystać ze wsparcia merytorycznego pracowników zatrudnionych w instytucjach pomocowych tj. /PCPR, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONEX" / oraz pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. Ośrodku, a także pomocy specjalistów: psychologa, prawnika oraz specjalisty ds. uzależnień.

12. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności "Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności".

Kampania służy integracji społeczności lokalnych. Organizowana jest co roku w ramach programu Centrów Aktywności Lokalnej CAL oraz inicjatyw społecznych podjętych w ramach pracy środowiskowej metodą CAL. Celem kampanii jest integracja lokalnych grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach społecznych. W związku z tym corocznie organizowana jest impreza mająca charakter spotkania integracyjnego, w którym biorą udział różne grupy działające na terenie naszego miasta. W roku bieżącym w dniu 18 czerwca spotkały się Wspólnoty Osiedlowe, Kluby Abstynenckie, Związek Emerytów i Rencistów, Klub "Uśmiech Seniora", Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne uczęszczające na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej "BONEX".

13. Praca socjalna w rodzinach. Projekt "Nie jestem sam"

"Przygotowanie wychowanka placówki wychowawczej do usamodzielnienia jako kolejnego etapu życia. Adresatem projektu jest siedemnastoletni wychowanek Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie - miejscowości oddalonej od Zduńskiej Woli o 250km. Chłopiec jest biologicznym sierotą, ze Zduńskiej Woli wyjechał w 2004 roku. Jego starszy brat Maciej przebywa w ośrodku wychowawczym. W Zduńskiej Woli pozostała babcia (matka zmarłego ojca). Do chwili powrotu dziecka z placówki wychowawczej nie utrzymywała z nim kontaktu. Poza babcią chłopiec nie posiada żadnej bliskiej rodziny. Obecnie jest w 6-ej klasie szkoły podstawowej. Po zmarłych rodzicach pozostało mieszkanie ok. 25metrów kwadratowych w zasobach TBS "Złotnicki", czynsz jest systematycznie opłacany z renty rodzinnej, którą chłopiec ma przyznaną przez ZUS. Mieszkanie zostało okradzione i zdewastowane. Lokal znajduje się w kamienicy, w której większość mieszkańców nadużywa alkoholu i bardzo często nie przestrzega norm współżycia społecznego.

14. Międznarodowy dzień Walki z Ubóstwem organizowany w dniu 29.10.2010r.

Celem obchodów tego dnia było rozpropagowanie form i możliwości uzyskania pomocy przez rodziny, w których występuje ubóstwo. W nawiązaniu do tego zorganizowane zostało spotkanie pedagogów pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta. Spotkanie miało charakter informacyjny odnośnie skali ubóstwa występującego wśród dzieci i młodzieży, a także wskazanie możliwości uzyskania pomocy oraz opieki ze strony pracowników socjalnych pracujących w naszym ośrodku.

15. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Społeczna kampania Edukacyjna "Schizofernia Otwórzcie Drzwi".

Kampania została zorganizowana w dniu 14.09.2010 r. Jej celem było rozpropagowanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i instytucji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt skierowany był do mieszkańców z terenu miasta, którzy zostali dotknięci tym problemem.

16. Projekt "Zostań Świętym Mikołajem".

Projekt realizowany był od miesiąca listopada do miesiąca grudnia 2010r., kierowany był do dzieci klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. Celem projektu było zaspokojenie potrzeby dostępu do zabawek oraz przyborów szkolnych dzieci osób korzystających z pomocy finansowej tutejszego Ośrodka.


W roku 2011 realizowano następujące projekty socjalne oraz imprezy integracyjne:

1. Projekt "Mieszkanie bez długu".

Projekt realizowany jest od miesiąca stycznia 2009r., w systemie bezterminowym. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużenia czynszowego przez osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej. Odbiorcami wsparcia proponowanego w ramach projektu są osoby i rodziny dotknięte bezrobociem, nieaktywne zawodowo lub mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia, będące beneficjentami pomocy społecznej, zamieszkujące w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" i Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator".

2. Projekt socjalny "My Wam Wy Nam".

Projekt realizowany był w miesiącach luty -.marzec 2011r. Celem głównym projektu jest integracja i wsparcie osób niepełnosprawnych uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej".
Projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Zakładzie Pracy Chronionej, Produkcyjno Handlowej Spółdzielni Inwalidów "Bonex" w Zduńskiej Woli.
W projekcie wzięły udział osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wymagające wsparcia innych osób.

3. Projekt socjalny "Kawa dla seniora".

Projekt realizowany był od miesiąca marca do miesiąca czerwca 2011r. Celem głównym przedsięwzięcia było "przełamanie stereotypów dotyczących starości i zachęcanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez umożliwienie spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze i wypicia kawy lub herbaty zakupionej w kawiarni za symboliczną złotówkę". Odbiorcami wsparcia proponowanego w ramach projektu byli mieszkańcy Zduńskiej Woli w wieku emerytalnym.

4. Projekt socjalny "Rozśpiewane Karsznice".

Realizacja projektu odbywała się od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca 2011r. Celem głównym było "kreatywne wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Zduńska Wola Karsznice" poprzez naukę gry na instrumentach strunowych oraz bębnach. Adresatami projektu były dzieci i młodzież z terenu Karsznic.

5. Projekt socjalny "W grupie szansa".

Projekt realizowany był w miesiącach kwiecień - czerwiec 2011r. Celem głównym było udzielenie wsparcia psychologicznego oraz zapewnienie pełnej informacji dla osób bezdomnych o instytucjach i programach, które pomagają rozwiązywać problemy osób bezdomnych oraz przeciwdziałać bezdomności.
Projekt adresowany był do osób bezdomnych z terenu miasta Zduńska Wola.

6. Projekt socjalny "Rodzinny Dzień Dziecka" zrealizowany został w dniu 01.06.2011r.

Celem głównym projektu edukowanie oraz integracja rodziców i dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Wojsławicach na rzecz powrotu do rodzin macierzystych.
Projekt adresowany jest do dzieci przebywających w Domu Dziecka im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach, pochodzących z terenu miasta Zduńska Wola oraz ich rodziców i opiekunów.

7. Impreza Integracyjna CAL zorganizowana w dniu 10.06.2011r.

Impreza została zorganizowana w celu integracji lokalnych grup mieszkańców pochodzących z różnych środowisk społecznych, w tym w szczególności należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  W imprezie uczestniczyli:
 • Przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 • Kluby Abstynenckie - "Wola" i "Rzemieślnik";
 • Uczestnicy zajęć w KIS dotknięci problemem długotrwałego bezrobocia oraz uzależnieniem od alkoholu;
 • Wspólnoty osiedlowe;
 • Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • Klub "Uśmiech Seniora";
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych;VI. Promowanie pracy wolontarystycznej

 • w ramach działalności CAL i stałego partnerstwa MOPSCOS z MCIZ OHP powstało Centrum Wolontariatu,
 • pozyskano 125 wolontariuszy, którzy pracują zgodnie z opracowanym zakresem zadań,
 • zaewidencjonowano 17 organizacji samorządowych, pozarządowych i instytucji, z którymi współpracujemy.


VII. Budowanie lokalnego partnerstwa

 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • przemocy w rodzinie,
 • bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wypełniania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • wykluczenia społecznego,
 • przeciwdziałania bezdomności


VIII. Aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych problemów.

 • świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii
 • Klub Seniora
 • zainicjowano grupę obywatelską na rzecz mieszkańców ul. Sieradzkiej i ul. Złotej
 • w ramach Punktu ds. Przemocy w Rodzinie działającego przy Ośrodku udzielono pomocy:
  • osobom uzależnionym i ich rodzinom
  • osobom dotkniętym przemocą
  • osobom pozostającym w długotrwałym bezrobociu
IX. Prowadzenie nieformalnej edukacji dorosłych i młodzieży

 • współpraca z MCIZ OHP - szkolenia dla osób długotrwale pozostających bez pracy oraz warsztaty z zakresu aktywnych metod poruszania się po lokalnym rynku pracy,
 • udział w Targach Edukacyjnych dla młodzieży "Europa moich marzeń - młodzież w Unii Europejskiej" oraz Ogólnopolskich Targach Informacyjno - Edukacyjnych "Z nami sukces jest możliwy".


X. Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego

 • organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, osób bezrobotnych.


XI. Zamierzenia do realizacji:

 • kontynuacja rozpoczętych akcji na rzecz środowiska lokalnego
 • wdrażanie nowych projektów na rzecz środowiska lokalnego
 • pozyskiwanie do współpracy kolejnych partnerów społecznych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych,
 • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego,
 • poszerzanie oferty edukacyjnej dla grup samopomocowych i obywatelskich.