rok.

Akty prawne

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm. ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 712 ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego ( Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439 ).

Rozporządzenie Ministra Polityki społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( Dz. U. z 2012 r. poz. 486 ).

Rozporządzenie Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 843 ).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 823 ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 238, poz. 1586 ).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45 ).

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 ( MP z 2013 r. poz 1024 ).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz 332 ).

Uchwała Nr XLV/571/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( Dz. U. Województwa Łódzkiego z 24 marca 2014 r. poz. 1442 ).

Uchwała Nr XLV/570/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( Dz. U. Województwa Łódzkiego z 24 marca 2014 r. poz. 1441 ).

Uchwała Nr XLV/572/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, będącychw zakresie zadań własnych, przyznanych pod warunkiem zwortu ( Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2 kwietnia 2014 r. poz. 1594 ).