Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Projekt „Kooperacje 3D”Data dodania: 07 sierpnia 2018

Miasto Zduńska Wola zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na poziomie instytucji w projekcie weźmie udział Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Celem głównym konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wypracowanie i wdrożenie na terenie kraju 3 modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

Kategorie

Dowiedz się więcej