Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach.Data dodania: 16 sierpnia 2018

INFORMACJA 

dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2018 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programów może być przyznana bezpłatnie: 

  • rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2018 r. kwoty 771 zł. netto,

od października 2018 r. kwoty 792 zł. netto,

  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r.,

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka listy uprawnionych uczniów lub dzieci oraz liczby wydanych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 10 00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73,
823 53 96.

Kategorie

Dowiedz się więcej