Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Pomoc w zakresie dożywiania

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 udziela wsparcia w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.)

Pomoc udzielana ww. osobom przyznawana jest w formie posiłków (realizowanych w żłobkach, przedszkolach, szkołach), a także w postaci zasiłku na zakup żywności.

Zgodnie z program udzielane jest wsparcie w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do wysokości 150% tego kryterium. W przypadku osób samotnych miesięczny dochód nie może przekraczać 951 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 771 zł na osobę w rodzinie.

POMOC W POSTACI JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oferuje pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu miasta Zduńska Wola, które nie mogą go sobie samodzielnie zapewnić. Jest przeznaczony do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, którzy z powodu ograniczonej sprawności bądź też braku możliwości technicznych nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka udzielają pracownicy socjalni.

Kategorie

Dowiedz się więcej