Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Kooperacje 3D

W związku z realizacją projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w 2018 roku zostało podpisane POROZUMIENIE pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Miastem Zduńska Wola reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola i Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez wicestarostę zduńskowolskiego.

Upoważnionymi do podejmowania wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji ww. projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy policji.

Projekt Kooperacje 3D będzie realizowany na kilku szczeblach współpracy:

  1. Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.
  2. Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.
  3. Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanych diagnoz potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia kierowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących inne polityki sektorowe:

1) szkolenia międzysektorowe,

2) coaching,

3) warsztaty kooperacyjne,

4) spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego,

5) spotkania Zadaniowego Zespołu Kooperacyjnego,

6) spotkania konsultacyjne.

Efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie wielosektorowej współpracy na rzecz wspierania osób i rodzin z uwzględnieniem specyfiki miast powyżej 20 tys. mieszkańców, które zostaną włączone do księgi rekomendacji, stanowiącej podsumowanie prac realizowanych przez zespoły projektowe wypracowujące model kooperacji w 3 makroregionach w Polsce.

Deklaracja Przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Ramowy Regulamin Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Synteza Modelu

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej