rok.
08.11.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli - ogłoszenie o naborze wniosków
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o naborze wniosków o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych oraz przyznanie bonu szkoleniowego.


STAŻ
Korzyściami dla pracodawcy są:
·  zyskanie pracownika bez nawiązywania z nim umowy o pracę,
·  brak kosztów wynagrodzenia pracownika przez okres trwania stażu,
·  możliwość sprawdzenia przydatności stażysty jako przyszłego pracownika firmy.

PRACE INTERWENCYJNE
Prace interwencyjne mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy, a pracodawca zobowiązany jest stosownie do zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego analogicznie przez okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji. Na podstawie umowy zawartej między pracodawcą, a PUP refundacja wypłacana jest za każdy miesiąc zatrudniania pracownika. Refundowane są koszty obejmujące wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.


BON SZKOLENIOWY
Umożliwia przeszkolenie osób bezrobotnych- przyszłych pracowników w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Korzyścią dla pracodawcy nie obciążając budżetu firmy jest pozyskanie pracownika z niezbędnymi kwalifikacjami ukierunkowanymi do własnych potrzeb. Szkolenie musi zakończyć się do końca roku.


Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują;
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych - w okresie ostatnich 4 tygodni);


W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby bezrobotne:
· z orzeczeniem o niepełnosprawności;
· długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP);
· osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym);


Więcej informacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4
pok. 1,2, 8,9, 18 oraz 19; Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 257, 264, 262, 279, 280.

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój”
można pobierać ze strony internetowej
www.pupzdwola.pl

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.