rok.
29.08.2017
Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach

INFORMACJA
 
Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2017 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programów może być przyznana bezpłatnie:

  • rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2017 r. kwoty 771 zł netto,
  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2017 r., styczeń – czerwiec 2018 r.,

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka listy uprawnionych uczniów lub dzieci oraz liczby wydanych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej  www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96.