rok.
20.07.2017
Stypendia szkolne – rok szkolny 2017/2018
Zasady przyznawania pomocy o charakterze socjalnym – rok szkolny 2017/2018
 
I. Stypendium szkolne.
 
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.
 
2. Termin składania wniosków:
- w nieprzekraczalnym terminie – od 1 września do 15 września 2017 r. - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,
- w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2017 r. - słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.
 
3. Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.
 
4. Prawo do otrzymania stypendium w 2017 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie   przekracza kwoty – 514 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 
5. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:
- I grupa stypendium – w wysokości 176 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kryterium dochodowego  ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 257 zł,
- II grupa stypendium – w wysokości 106 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie jest większy, niż 257 zł i nie przekracza 514 zł.
 
6. Pomoc w formie stypendium będzie przyznana po przedstawieniu faktur i paragonów (z datą   wystawienia nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) za wydatki poniesione za cele           edukacyjne, w szczególności: zakup podręczników, przyborów szkolnych, obowiązującego mundurka,    stroju gimnastycznego, obuwia sportowego.
 
II. Zasiłek szkolny.
 
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.
 
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach     rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).
 
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
 
Pełne informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21 „B” w godzinach urzędowania, tj. 7:30 – 15:00, w pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 43 823 53 87.