rok.
09.02.2017
Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach
INFORMACJA
Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego posiłku (obiad) w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie:
  • rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września kwoty 771 zł netto,
  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w przedszkolu, szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2016 r., następnie styczeń – czerwiec 2017 r.

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1000 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej MOPSCOS oraz pod numerami telefonów – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96.