rok.
21.07.2009
Bezpłatne posiłki w szkołach, przedszkolach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;
- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł netto;
- pomoc w formie bezpłatnych posiłków w szkole, przedszkolu przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w drodze decyzji administracyjnej do końca 2009 r.;
- w celu uzyskania pomocy w formie bezpłatnych posiłków od stycznia 2010 r. należy ponownie złożyć wniosek w miesiącu styczniu.
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać od miesiąca sierpnia codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00 u pracowników socjalnych MOPSCOS w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 21B.
Informację można uzyskać pod nr tel. 043 823 67 79 lub 043 823 53 20.