rok.
03.02.2016
Informacja na temat wniosków w ramach środków Funduszu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków w ramach środków Funduszu Pracy - algorytm o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz zorganizowanie prac interwencyjnych.
Wnioski będą przyjmowane od 18.01.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
Biorąc pod uwagę celowość i racjonalności wydatkowania środków oraz zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych; w przypadku organizowania staży preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia po zorganizowanym stażu, a w przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.
Wnioski należy pobierać ze strony internetowej Urzędu Pracy www.pupzdwola.pl 
Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego urzędu (pok.12).
Wnioski wypełnione nieczytelnie które, nie zawierają kompletu dokumentu nie będą rozpatrywane.


03.02.2016
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że PITy-11 za rok 2015 są do odbioru w siedzibie Urzędu przy ul. Getta Żydowskiego w pokoju nr 7.


26.01.2016
Miejska Karta Rodziny
W dniu 6 listopada 2015 r. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła Uchwałę Nr XIV/134/15 w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie gminy Miasto Zduńska Wola.


15.01.2016
Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2015 poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.


04.01.2016
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
W związku z bardzo niską temperaturą na zewnątrz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ponownie zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.


22.12.2015
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegółowych informacji udziela i skierowania wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B.

Partnerem jest Ruch Pomocy Bezrobotnym ul. Mickiewicza 11B.


18.12.2015
Spotkanie w ramach projektu "Czar Świąt Bożego Narodzenia"
Święta Bożego Narodzenia wiążą się nierozerwalnie z atmosferą tajemniczości i oczekiwania na spełnienie marzeń. Choinka i zwyczaj jej strojenia kolorowymi bombkami lub wykonanymi samodzielnie ozdobami i migocącymi światełkami w wigilię Święta Bożego Narodzenia wywiera na dziecku niezapomniane wrażenie. Zbieranie się całej rodziny wokół wigilijnego stołu uświadamia mu, jak ważną role pełni rodzina w jego życiu.
W dniu 18 grudnia 2015r odbędzie się spotkanie edukacyjne skierowane do uczniów klas II – III Szkoły  Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego „Czar Świąt Bożego Narodzenia”. Organizatorem spotkania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, a partnerem projektu Szkoła Podstawowa Nr 6.
Celem spotkania jest zachęcenie dzieci do kultywowania polskiej tradycji bożonarodzeniowej poprzez przygotowywanie samodzielnie ozdób na choinkę oraz śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym.


16.12.2015
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, życzymy wszystkim naszym klientom i osobom współpracującym z Ośrodkiem szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności.

Życzy
Kierownictwo i pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli.


30.11.2015
Mikołajki w Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji "Relaks"


24.11.2015
Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”
Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy” od dn. 25.11.2015 – do dn. 10.12.2015 r.
 
Na całym świecie przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem. Dotyka kobiet z różnych sfer społecznych, bez względu na ich zamożność, wykształcenie czy wyznanie. Dlatego w 1999 roku ONZ oficjalnie uchwaliła dzień 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
 
W tym dniu rozpoczyna się również, trwająca do dnia 10 grudnia, ustanowionego jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu wzmocnienie instytucji przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz uświadamianie, iż nie muszą być one skazane na maltretowanie i bezbronność. Prawo kobiet i dziewcząt do życia bez przemocy jest niezbywalne i fundamentalne.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>