rok.
29.02.2016
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCYSPOŁECZNEJ CENTRUM OPIEKI SOCJALNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Przewidywany termin zatrudnienia:  01.04.2016 r. - 31.12.2016 r.


23.02.2016
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – od dn.22.02.2016 r. do 26.02.2016 r.
W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 r. po raz kolejny obchodzimy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja tak jak poprzednie będzie miała charakter edukacyjny. Jej podstawowym celem będzie poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu różnego rodzaju instytucji, które mogą im udzielić pomocy.
W wyżej wymienionych dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym udzielać będą prokurator oraz starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS w Zduńskiej Woli.


17.02.2016
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.03.02.2016
Informacja na temat refundacji kosztów wynagrodzeń
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków przez pracodawców i przedsiębiorców o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Zasady przyznawania środków znajdują się w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania
Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 8232327 wew. 257


03.02.2016
Informacja na temat wniosków w ramach środków Funduszu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków w ramach środków Funduszu Pracy - algorytm o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz zorganizowanie prac interwencyjnych.
Wnioski będą przyjmowane od 18.01.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
Biorąc pod uwagę celowość i racjonalności wydatkowania środków oraz zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych; w przypadku organizowania staży preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia po zorganizowanym stażu, a w przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.
Wnioski należy pobierać ze strony internetowej Urzędu Pracy www.pupzdwola.pl 
Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego urzędu (pok.12).
Wnioski wypełnione nieczytelnie które, nie zawierają kompletu dokumentu nie będą rozpatrywane.


03.02.2016
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że PITy-11 za rok 2015 są do odbioru w siedzibie Urzędu przy ul. Getta Żydowskiego w pokoju nr 7.


26.01.2016
Miejska Karta Rodziny
W dniu 6 listopada 2015 r. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła Uchwałę Nr XIV/134/15 w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie gminy Miasto Zduńska Wola.


15.01.2016
Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2015 poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.


04.01.2016
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
W związku z bardzo niską temperaturą na zewnątrz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ponownie zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.


22.12.2015
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegółowych informacji udziela i skierowania wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B.

Partnerem jest Ruch Pomocy Bezrobotnym ul. Mickiewicza 11B.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>