rok.
12.08.2009
Pomoc w spłacie kredytu

Osoby, które po 1 lipca 2008 r. straciły pracę, zarejestrowały się jako bezrobotne i pobierały zasiłek, będą mogły otrzymać maksymalnie przez rok łącznie 1,2 tys. zł miesięcznie z tytułu raty kapitałowej i odsetek. Wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Pracy. Miesięczna kwota pomocy nie będzie wyższa niż rata kredytu. Jeśli np. zainteresowany spłaca miesięcznie ratę w kwocie 600 zł, to maksymalnie otrzyma taka pomoc.12.08.2009
Waloryzacja emerytur i rent

Od 20 lipca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. ( Dz. U. Nr 114 , poz. 947 ).04.08.2009
Nabór uczestników do IX edycji Klubu Integracji Społecznej
Trwa nabór uczestników do kolejnej edycji Klubu Integracji Społecznej . Dyżurujący pracownicy socjalni kierują zainteresowane osoby do doradcy zawodowego oraz psychologa. Spotkania indywidualne ze specjalistami pozwolą wytypować osoby na zajęcia grupowe zaplanowane na wrzesień 2009 r.04.08.2009
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm. )
W dniu 20 lipca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950).


03.08.2009
Przypomnienie!
Świadczenia rodzinne przysługują tylko kobietom pozostającym pod opieką medyczną.


21.07.2009
Bezpłatne posiłki w szkołach, przedszkolach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;


16.07.2009
Kryteria w pomocy społecznej bez zmian
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - rozporządzenie ma być wydane na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.


16.07.2009
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego po rozprawie dotyczącej zasad przyznawania zasiłku rodzinnego
Na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 23 ust. 5 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


16.07.2009
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. nr 97 poz. 800 ) wprowadza zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.22.06.2009
Nowy okres zasiłkowy - fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. będą przyjmowane od 01.08.2009 r.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>