rok.
25.09.2009
Gminy nie mogą odbierać prawa jazdy niesolidnym rodzicom
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis umożliwiający gminom zabieranie prawa jazdy rodzicom niepłacącym alimentów jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK oznacza to, że nie gminy mogą dalej stosować tego przepisu, bo mimo że zaliczki alimentacyjne przestały obowiązywać, to możliwość odbierania prawa jazdy dłużnikowi została powtórzona w przepisach o Funduszu Alimentacyjnym, który zastąpił zaliczki od 1 października 2008 r.

Z takiego wyroku mogą być niezadowolone gminy.

Właśnie utrata prawa jazdy, a nawet samo pismo do dłużnika o rozpoczęciu procedury odebrania tego dokumentu działa najbardziej mobilizująco na rodziców niepłacących alimentów.24.08.2009
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2010 r. wyniesie 1.317 zł. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r.  w tej sprawie ukazało się w Monitorze Polskim Nr 48 z dnia 31.07.2009 r.


24.08.2009
Bez zmian kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pomocy społecznej
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2009r. nr 127 poz. 1055 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r.12.08.2009
Od listopada wyższe zasiłki rodzinne.
Rząd w dniu 11.08.2009 r. przyjął rozporządzenie dotyczące wysokości świadczeń rodzinnych oraz dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się, który stanowi podstawę ubiegania się o nie.
Dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych przyjęto następujące ustalenia:
•wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
• podwyższa się, do poziomu nie niższego niż 40% wartości koszyka żywnościowego, wysokość zasiłku rodzinnego, co oznacza:
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
• na obecnym poziomie pozostają: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.
Rząd zdecydował jednocześnie o podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego o 100 zł, z 420 do 520 zł.    


12.08.2009
Pomoc w spłacie kredytu

Osoby, które po 1 lipca 2008 r. straciły pracę, zarejestrowały się jako bezrobotne i pobierały zasiłek, będą mogły otrzymać maksymalnie przez rok łącznie 1,2 tys. zł miesięcznie z tytułu raty kapitałowej i odsetek. Wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Pracy. Miesięczna kwota pomocy nie będzie wyższa niż rata kredytu. Jeśli np. zainteresowany spłaca miesięcznie ratę w kwocie 600 zł, to maksymalnie otrzyma taka pomoc.12.08.2009
Waloryzacja emerytur i rent

Od 20 lipca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. ( Dz. U. Nr 114 , poz. 947 ).04.08.2009
Nabór uczestników do IX edycji Klubu Integracji Społecznej
Trwa nabór uczestników do kolejnej edycji Klubu Integracji Społecznej . Dyżurujący pracownicy socjalni kierują zainteresowane osoby do doradcy zawodowego oraz psychologa. Spotkania indywidualne ze specjalistami pozwolą wytypować osoby na zajęcia grupowe zaplanowane na wrzesień 2009 r.04.08.2009
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm. )
W dniu 20 lipca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950).


03.08.2009
Przypomnienie!
Świadczenia rodzinne przysługują tylko kobietom pozostającym pod opieką medyczną.


21.07.2009
Bezpłatne posiłki w szkołach, przedszkolach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>