rok.
10.08.2010
Bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie:
- rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł netto
- pomoc w formie bezpłatnych posiłków w szkole, przedszkolu przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w drodze decyzji administracyjnej do końca 2010 r.
- w celu uzyskania pomocy w formie bezpłatnych posiłków od stycznia 2011 r. należy ponownie złożyć wniosek w miesiącu styczniu 2011 r.


05.08.2010
Stypendia szkolne i zasiłki.
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli upoważniony został do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej związanej z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków.


20.07.2010
Społecznie znaczy ekonomicznie.
Chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 21.07.2010r. o godz.10.oo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie animacyjne zorganizowane przez pracowników Instytutu Europejskiego w Łodzi w ramach projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”. W spotkaniu wezmą udział klienci pomocy społecznej z terenu naszego miasta.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie tematyka szkoleń z obszaru ekonomii społecznej, organizowanych przez Instytut Europejski w ramach ww. projektu, a także przybliżone zostaną możliwości otwierania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw socjalnych stanowiących szanse na zatrudnienie oraz na utworzenie własnych miejsc pracy.


14.07.2010
Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836). Wskazane rozporządzenie zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 36 pkt 12) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855).
 


25.06.2010
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
Dzień 26 czerwca ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób świat dał  wyraz swojej determinacji w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia społeczności od problemu narkomanii.


25.06.2010
Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od 14 czerwca 2010 r., znowelizowana została ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
W wyniku w/w nowelizacji wprowadzone zostają w szczególności następujące zmiany:
- obowiązek organu właściwego wierzyciela polegający na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużnika do biura informacji gospodarczej będzie wynikał wprost z dodanego art. 8a. Informacje gospodarcze będą przekazywane na zasadach określonych w nowej ustawie o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
- organ właściwy dłużnika został także zobowiązany do poinformowania dłużnika
o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o jego zobowiązaniach z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Treść ustawy do pobrania08.06.2010
Czerwiec Aktywnych Społeczności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz szósty uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności prowadzonej pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”.
 
Kampania ma na celu wypromowanie działań integracyjnych oraz aktywizujących, których realizatorem i odbiorcą będzie społeczność lokalna.
 
W tym roku działania prowadzone w ramach akcji, Ośrodek kieruje do wspólnot osiedlowych, klubów abstynenckich, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
 
Impreza integracyjna odbędzie się w dniu 18.06.2010r. o godz. 11.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli, ul. Kobusiewicza 2-36
 
Do udziału w imprezie zaproszono:
- miejskie i powiatowe władze samorządowe;
- kluby abstynenckie;
- emerytów i rencistów ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”;
- wspólnoty osiedlowe;
- społeczników z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;- osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Bonex’’ oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


31.05.2010
Dzień Matki oraz Dzień Ojca

 
 
 
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę /…/
Tata kocha lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę /…/
 
 
 
 
 
W dniu 27 maja 2010r., Seniorzy z Klubu „Uśmiech Seniora” obchodzili „Dzień Matki” oraz „Dzień Ojca”.
Mamy i ojców z naszego Klubu odwiedziły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli, które swoim śpiewem oraz poezją dostarczyły Seniorkom i Seniorom głębokich wzruszeń. 
Szczególnie, w serca słuchaczy zapadła „Kołysanka dla mamy” , wywołując refleksje i łzy wzruszenia.

 26.05.2010
DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż dzień 30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej „Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”.
Postanowienie to stanowi uznanie potrzeby poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz uznanie konieczności prowadzenia działań na rzecz popularyzacji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego.
Mamy nadzieję, że święto to na stałe wejdzie do kalendarza i tradycji, a także stanie się okazją do spotkań wszystkich tych osób, które pracują na rzecz dzieci osieroconych.


26.05.2010
DZIEŃ OTWARTY DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.
Niepełnosprawność jest problemem społecznym, którego występowanie nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie relację między zdrowiem człowieka - uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie, a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza.
Mając na uwadze tę trudną kwestię społeczną oraz konieczność świadczenia pomocy min. w zakresie stworzenia możliwości normalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, dzień 27 maja b.r. w MOPS COS w Zduńskiej Woli obchodzony będzie jako DZIEŃ  OTWARTY DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>